MyNextbase Connect Sekretesspolicy


Det här är ett viktigt meddelande angående din avskildhet och det sätt på vilket bärbar Multimedia Limited (nedan kallat "vi", "vår" eller "oss" i denna politik) samlar in och använder dina personuppgifter via våra "yNextbase Connect' i telefonprogrammet. Vi vill vara öppna och genomskinliga, och uppmuntrar dig därför att kontakta oss om du har några frågor om denna policy eller det sätt på vilket vi använder dina personliga uppgifter.

Denna policy gäller för vår app användare, tredje part nödkontakter och tredje part i allmänhet. Vi tar vår sekretesspolicy ansvar på allvar och strävar efter att skydda och respektera din integritet.

Denna policy anger på vilken grund de personliga uppgifter vi samlar in om dig, eller att du ger oss kommer att behandlas av oss. Läs följande noga för att förstå våra åsikter och praxis rörande dina personliga data och hur vi kommer att behandla den.

För tillämplig lagstiftning om skydd för privatlivet, den registeransvarige är bärbar multimedia-begränsade T/A Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW. Vårt organisationsnummer är 04038169.

Frågor angående denna politik bör riktas till våra uppgiftsskyddsombud som kan kontaktas vid [email protected]. Uppgiftsskyddsombudet skall ansvara för att säkerställa överensstämmelse med relevanta lagstiftningen om dataskydd och med denna politik. Några frågor om denna policy eller några bekymmer att politiken inte har följts bör hänvisas i första hand till uppgiftsskyddsombud.

 1. Vilken information vi har om dig?

  Vi kan samla in, lagra och använda personuppgifter om dig (som avses hela denna sekretesspolicy personlig information ):

  Användare

  • Personliga kontaktuppgifter såsom namn, titel, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Fordonsinformation såsom ditt registreringsnummer och bilmodell.
  • Kontaktuppgifter till din registrerade sjukvårdspersonal inklusive namn och kirurgi.
  • Medicinsk information liksom din allergi, ordinerad medicinering, blodgrupp och diabetes.
  • Personlig information som vi har fått från tredjepartsleverantörer vi arbetar med, till exempel leverantörer av plattformar.

  Tredje part Nödkontakter

  • Personliga kontaktuppgifter såsom ditt namn och telefonnummer.

  Allmänt

  • Informationen till oss genom tredje parts tjänster vi arbetar med, till exempel betalning service eller leverantörer av plattformar.
 2. Hur vi använder din personliga information och vad som är den rättsliga grunden litar vi på att göra så?

  Vi kommer bara att använda din personliga information när lagen tillåter oss att. När vi använder din personliga information, men vi måste ha en rättslig grund för att göra det. Följande är (bland annat) de rättsliga grunder som vi kan använda din personliga information:

  • Om du har gett oss din tillåtelse att göra så.
  • Där vi behöver för att utföra kontraktet som vi har ingått med dig eller att vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig.
  • Där måste vi följa en rättslig förpliktelse som vi utsätts för.
  • Där är det i jakten på våra legitima intressen (eller en tredje part) och dina intressen och rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.

  Mer specifikt kommer vi att använda din personliga information i följande fall:

  Användare

  • Kontaktuppgifter - att utföra kontraktet med dig eller att vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig.
  • Dina kontaktuppgifter till skaffar dig med medicinsk hjälp - för att skydda dina viktiga intressen, där du inte kan ge sitt medgivande till följd av en olycka.
  • Dina kontaktuppgifter till skaffar dig med information om våra produkter och tjänster - där du har gett oss din tillåtelse att göra så.
  • Information som skall lämnas till räddningstjänsten i händelse av en kollision - för att skydda dina viktiga intressen, där du inte kan ge sitt medgivande till följd av en olycka.
  • Sjukvårdspersonal kontaktuppgifter skickas till räddningstjänsten i händelse av en kollision - för att skydda dina viktiga intressen, där du inte kan ge sitt medgivande till följd av en olycka.
  • Allergi information ska lämnas till räddningstjänsten i händelse av en kollision - för att skydda dina viktiga intressen, där du inte kan ge sitt medgivande till följd av en olycka.
  • Receptbelagd medicin information kan överföras till räddningstjänsten i händelse av en kollision - för att skydda dina viktiga intressen, där du inte kan ge sitt medgivande till följd av en olycka.
  • Information om huruvida, eller inte du lida av diabetes skall vidarebefordras till räddningstjänsten i händelse av en kollision - för att skydda dina viktiga intressen, där du inte kan ge sitt medgivande till följd av en olycka.
  • Uppgifter om eventuella andra relevanta medicinska uppgifter överlämnas till räddningstjänsten i händelse av en kollision - för att skydda dina viktiga intressen, där du inte kan ge sitt medgivande till följd av en olycka.
  • För att förbättra våra program för att säkerställa att innehållet presenteras på ett effektivt sätt för dig och din telefon - i jakten på våra legitima intressen (att förbättra vårt innehåll och din erfarenhet ).

  Tredje part Nödkontakter

  • Dina personuppgifter - i jakten på våra legitima att någon app-användaren får relevant stöd vid användning av 'My Nextbase Connect' i telefonprogrammet.

  Allmänt

  • Att administrera vår ansökan för interna transaktioner, inklusive felsökning, analys, kontroll, forskning, statistik och översikt - i jakten på våra legitima intressen (för att bättre förstå hur människor interagerar med vår ansökan och lösa eventuella problem som kan ha ).
  • Att överföra till tredje parts tjänsteleverantörer - i jakten på våra legitima intressen inom outsourcing för effektivitet och ).
  • Kontaktar dig om vi vill använda din information för ett syfte som inte anges i denna policy - att följa en rättslig skyldighet.
 3. Vad händer om det sker en förändring av ändamål?

  Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för det ändamål för vilka vi samlat det, såvida vi inte rimligen anse att vi behöver använda det för en annan anledning och den anledningen är förenligt med det ursprungliga ändamålet. Om vi använder din personliga information för en närstående syftet kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grund som tillåter oss att göra det.

 4. Vilken typ av tredje part kan vi dela personlig information med?

  Vi kräver att tredje parter att respektera säkerheten för din personliga information och att behandla det i enlighet med lagen. Till exempel, där vi instruera tredjepartsleverantörer, vi utför due diligence på dessa leverantörer för att säkerställa de behandlar dina personuppgifter på lika stort allvar som vi gör.

  Vi kan komma att dela din personliga information med följande typer av tredje part:

  • Teknisk support leverantörer, till exempel bistå med vår ansökan utveckling.
  • Leverantörer som bistår oss med mottagande av betalningar via vår ansökan.
  • Professionella rådgivare såsom advokater och försäkringsbolag.
  • Räddningstjänsten att tillhandahålla tjänster som är nödvändiga för tillämpningen.
 5. Datalagring

  Hur länge skall vi använda din personliga information för?

  Vi kommer bara att behålla din personliga information så länge som behövs för att uppfylla de syften som vi samlas för.

  Vi bedömer det lämpligt att lagringstiden för olika information beroende på storlek, volym, natur och känslighet, risken för skador från obehörig användning eller avslöjande av sådan information, för vilket ändamål vi använder informationen, tillämpliga rättsliga krav för att hålla denna information, och om vi kan uppnå dessa ändamål(s) genom andra medel.

  Användare

  • Om du har lämnat ut personlig information under startkonfigurationen av ansökan, alla personliga data kommer att lagras, så länge du fortfarande en aktiv användare av programmet eller där vi förlitar oss på samtycke kommer vi att radera dina data där du återkalla ditt medgivande.

  Tredje part Nödkontakter

  • Vi kommer att hålla din personliga information så länge som den användare som har listats som du nödkontakt fortsätter att vara en aktiv användare av ansökan eller återkalla ditt medgivande.
 6. VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Elektroniska versioner av din personliga information lagras på våra servrar i Storbritannien och Irland.

  Där vi att använda tredje parts tjänsteleverantörer som hjälper oss, din personliga information kan också lagras i enlighet med sin praxis och förfaranden. Vi kräver att tredje parter att respektera din personliga information och att behandla det i enlighet med lagen.

  Om din data är överföras utanför EES-området, kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att din personliga information är skyddad på lämpligt sätt.

 7. Rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

  Dina rättigheter i samband med din personliga information

  Under vissa omständigheter, enligt lag har du rätt att:

  • Begära åtkomst till din personliga information (känd som "data access request"). Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och att kontrollera att vi lagligen bearbetas.
  • Begäran om rättelse av personuppgifter som vi har om dig. Detta möjliggör dig till har någon ofullständig eller oriktig information vi innehar om dig korrigeras.
  • Begäran om radering av din personliga information. Detta gör att du kan be oss ta bort eller ta bort personlig information när det finns ingen anledning för oss att fortsätta att bearbeta den. Du har också rätt att be oss att sluta behandla personuppgifter där vi satsar på ett legitimt intresse, och det är något om din situation som gör att du vill invända mot bearbetningen på denna jord.
  • Begäran om begränsning av bearbetning av din personliga information. Detta gör att du kan be oss att stänga av behandling av personlig information om dig, t.ex. om du vill att vi skall inrätta dess riktighet eller skälet för bearbetning.
  • Begäran om överföring av din personliga information till någon annan part.

  Om du vill granska, verifiera, korrigera eller begära radering av din personliga information, föremål för bearbetningen av dina personuppgifter, eller begära att vi överför en kopia av din personliga information till någon annan part, kontakta vår Uppgiftsskyddsombudet skriftligen kontaktuppgifter anges i början av denna sekretesspolicy.

 8. Ingen avgift krävs vanligen

  Du kommer inte behöva betala en avgift för att få åtkomst till din personliga information (eller utöva någon av de andra rättigheterna). Men vi får ta ut en rimlig avgift om din begäran om åtkomst är uppenbart ogrundad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra efterkomma begäran under sådana omständigheter.

 9. INFORMATION SOM VI KAN KOMMA ATT SAMLA IN FRÅN DIG

  Vi kan behöva begära specifik information från dig att hjälpa oss bekräfta din identitet och att din rätt att få tillgång till personlig information (eller utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att se till att personliga uppgifter inte lämnas ut till någon annan person som har rätt att få det.

 10. Rätten att återkalla medgivande

  I de undantagsfall där du kan ha lämnat ditt samtycke till insamling, bearbetning och överföring av personlig information för ett specifikt ändamål, har du rätt att återkalla ditt medgivande för att särskilda behandling vid någon tidpunkt. Att återkalla ditt samtycke, kontakta vår Uppgiftsskyddsombudet skriftligen kontaktuppgifter anges i början av denna sekretesspolicy.

  Där ger vi dig med information om marknadsföring, kan du också ändra dina inställningar genom att använda knappen Avsluta prenumeration längst ned i vår marknadsföring e-post som skickas till dig.

  När vi har fått meddelande om att du har dragit ditt medgivande, kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för ändamål som du ursprungligen kommit överens om, om vi har en annan laglig grund för att göra det.

 11. Vad händer om du misslyckas med att tillhandahålla personlig information?

  Om du misslyckas med att tillhandahålla vissa uppgifter när det begärs, vi kanske inte kan fullgöra avtalet som vi har ingått med dig (såsom att tillhandahålla dig med våra produkter eller tjänster), eller vi kan hindras från att uppfylla våra skyldigheter (t.ex. för att säkerställa hälsa och säkerhet för besökare till våra lokaler).

 12. Rätt att klaga

  I första hand kontaktar direkta klagomål till våra uppgiftsskyddsombud som kan kontaktas vid [email protected].

  Om vi inte kan lösa compliant, organisation med tillsynen av vår behandling är Information kommissionärens kontor, som kan kontaktas skriftligen Information kommissionärens kontor, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, per telefon (0303) 123 1113) eller e-post ( [email protected] ).

  I den händelse att du ligger utanför Storbritannien välkomnar vi dig att kontakta oss så att vi kan ge dig med relevanta styrelsen information i förekommande fall.

 13. Ändringar i det här sekretessmeddelandet

  Vi kan ändra, ändra, lägga till eller ta bort delar av denna policy när som helst, och eventuella ändringar kommer att träda i kraft omedelbart.

  Eventuella ändringar av vår sekretesspolicy kommer att publiceras på denna sida och, i förekommande fall, anmält till dig.