MyNextbase EMERGENCY SOS-DIENST ALGEMENE VOORWAARDEN


MyNextbase EMERGENCY SOS-DIENST ALGEMENE VOORWAARDEN

BELANGRIJK:

 • U DIENT 18 JAAR OF OUDER TE ZIJN OM DEZE VOORWAARDEN TE AANVAARDEN - ALS U GEEN 18 JAAR OF OUDER BENT, IS HET NIET TOEGESTAAN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE MYNEXTBASE SOS-DIENST VAN MYNEXTBASE, NOCH IS HET DAN TOEGESTAAN OM DEZE VOORWAARDEN TE AANVAARDEN NAMENS EEN ONDERNEMING DIE U VERTEGENWOORDIGT.
 • LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, ZE BEVATTEN IMMERS WETTELIJKE VERPLICHTINGEN EN BELANGRIJKE VOORWAARDEN WAAROP WIJ ONS BEOGEN TE BEROEPEN - BIJVOORBEELD BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID.
 • DOOR OP DE KNOP "AANVAARDEN" TE KLIKKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN EN ZIJN ZIJ BINDEND VOOR U OF, WAT ONDERNEMINGEN BETREFT, VOOR DE ONDERNEMING DIE U VERTEGENWOORDIGT.
 • ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GELIEVE NIET OP "AANVAARDEN" TE KLIKKEN, AANGEZIEN U DAARDOOR DEZE VOORWAARDEN AANVAARDT.
 • ALS U EEN CONSUMENT BENT DIE EEN BETAALD ABONNEMENT OP DE MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-DIENST VAN MYNEXTBASE KOOPT, STEMT U DOOR OP DE KNOP "AANVAARDEN" TE KLIKKEN ER MEE IN DAT WIJ ONMIDDELLIJK DE UITVOERING VAN DE DIENSTEN BEGINNEN, OOK AL IS DE WETTELIJKE HERROEPINGSTERMIJN DIE U ALS CONSUMENT HEBT NOG NIET VERSTREKEN. DIT DOET GEEN AFBREUK AAN UW EVENTUELE WETTELIJKE HERROEPINGSRECHT - ZIE PARAGRAAF 11.4 HIERONDER VOOR MEER INFORMATIE.
 • LET OP - BELANGRIJKE DIENSTINFORMATIE, RESTRICTIES EN BEPERKINGEN:
  • De MyNextbase Emergency SOS-dienst is ontworpen om de hulpdiensten te verwittigen in situaties waarin de gebruiker betrokken is bij een ongeval, waardoor hij niet in staat is om de hulpdiensten zelf te verwittigen. De dienst zal de hulpdiensten niet bij elk ongeval verwittigen - zo zullen bijvoorbeeld noch ongevallen gebeurd bij lage snelheid, noch ongevallen waarna de alarmeringsprocedure wordt geannuleerd voordat de hulpdiensten worden verwittigd, worden gemeld aan de hulpdiensten (bijvoorbeeld wanneer de gebruiker de waarschuwing annuleert omdat hij niet hulpbehoevend is ten gevolge van het ongeval).
  • Gebruikers annuleren onmiddellijk het automatisch alarmeringsproces als zij niet hulpbehoevend zijn ten gevolge van een ongeval of indien na het betreffende ongeval de hulpdiensten om welke reden dan ook niet nodig zijn. Het automatisch alarmeringsproces kan, zolang het betreffende ongeval nog niet aan de hulpdiensten werd gemeld, steeds worden gestopt of opgeheven.
  • De MyNextbase Emergency SOS-dienst is geen gegarandeerde dienst en is afhankelijk van een aantal vereisten, waaronder de criteria die worden genoemd in paragraaf 3.3.7 (bijvoorbeeld is de dienst mogelijks beïnvloed of onbeschikbaar indien Uw mobiel apparaat en/of dashcam beschadigd is in een ongeval) en 6 (bijvoorbeeld of de locatievoorzieningen ingeschakeld zijn). Wanneer niet aan deze vereisten wordt voldaan, werkt de MyNextbase Emergency SOS-dienst NIET.
  • De MyNextbase Emergency SOS-dienst vervangt op geen enkele wijze het handmatig bellen van de hulpdiensten in het geval van een ongeval en U dient dan ook verder de algemene, zorgvuldige veiligheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat wanneer U zich verplaatst U anderen hebt geïnformeerd over Uw route, bestemming en verwachte aankomsttijd. Zie de uitleg over wat "U" en "Uw" betekenen in het punt de "Bevoegdheid tot aankoop" aan het einde van deze "Belangrijk"-titel.
  • Het doel van de MyNextbase Emergency SOS-dienst is om de hulpdiensten te verwittigen na een ongeval. De dienst omvat niet het inzetten of voorzien in voertuigen of personeel van de hulpdiensten, noch in het leveren van medische of hulpdiensten. De MyNextbase Emergency SOS-dienst eindigt wanneer de hulpdiensten zijn verwittigd over het betreffende ongeval. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR DE DIENSTEN DIE DOOR DE HULPDIENSTEN WORDEN VERLEEND NOCH VOOR DE VERTRAGING BIJ HET TER PLAATSE KOMEN OF HUN TEKORTKOMEN DOOR NIET TER PLAATSE TE KOMEN.
  • De MyNextbase Emergency SOS-dienst is niet in alle landen beschikbaar om te downloaden en/of te gebruiken - voor meer informatie zie paragrafen 10.1 en 10.2.
  • U moet beschikken over een MyNextbase Emergency SOS-gebruikersregistratie en een actief productabonnement (betalend na het verlopen van het initiële 12 maanden durende abonnement voorzien van geschikte Nextbase dashcams - zie hieronder de vervaltermijnen voor de activering).
  • De geschikte Nextbase dashcams worden voorzien met een 12 maanden durend abonnement op de MyNextbase Emergency SOS-dienst DIE DE GEBRUIKER MOET ACTIVEREN OPDAT DE MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-DIENST ZOU WERKEN. Dit abonnement vervalt automatisch indien het niet wordt geactiveerd binnen 12 maanden na datum van eerste verkoop-aankoop van de betreffende dashcam.
 • ALS U DEZE VOORWAARDEN IN DE VERENIGDE STATEN AANGAAT, LEES DAN DE BINDENDE ARBITRAGEPARAGRAAF EN DE AFSTAND VAN GROEPSACTIE ONDER DE PARAGRAAF “WELKE WETTEN OP DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN EN WAAR U JURIDISCHE PROCEDURES KUNT AANHANGIG MAKEN”. DIE BEPALING HEEFT EEN INVLOED OP HOE GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN WORDEN OPGELOST.
 • Gelieve na te gaan of U een compatibele Nextbase dashcam hebt voordat U zich abonneert op de MyNextbase Emergency SOS-dienst - zie Onze website voor meer informatie. Een smartphone met gespreks- en datamogelijkheden (inclusief roaming waar nodig) is ook vereist.
 • Wij raden U aan deze voorwaarden te aanvaarden in het land waar U gewoonlijk verblijft, aangezien bepaalde kenmerken en toepassingen landgebonden zijn, evenals de wetgeving die van toepassing zal zijn op deze voorwaarden. Zie de uitleg omtrent wat "Wij" betekent in de paragraaf "Wie Wij zijn" hieronder.
 • Deze voorwaarden moeten worden gelezen in combinatie met de MyNextbase Software Licentieovereenkomst voor eindgebruikers [TOEVOEGEN LINK] ("EULA"), die U rechten verleent en voorwaarden bevat die op U van toepassing zullen zijn in het kader van de software gebruikt in verband met de MyNextbase Emergency SOS-dienst en de bijhorende mobiele toepassing MyNextbase Connect.
 • Gebruikers moeten ervoor zorgen dat bij het gebruik van de MyNextbase Emergency SOS-dienst en de mobiele toepassing MyNextbase Connect alle toepasselijke wetten inzake wegverkeer en verkeersveiligheid worden nageleefd.
 • Als U vragen heeft over deze voorwaarden, gelieve dan met Ons contact op te nemen (gelieve de uitleg over wat "Ons" betekent in de paragraaf "Wie Wij zijn" hieronder, te raadplegen) om ze te bespreken vooraleer U ze aanvaardt (de contactopties worden hieronder gegeven onder de titel "Ons Contacteren").
 • Als U juridisch advies over deze voorwaarden wilt, neem dan contact op met Uw juridisch adviseur of, als U een inwoner van het Verenigd Koninkrijk bent, met het Citizens Advice Bureau vooraleer U de voorwaarden aanvaardt.
 • Sommige van deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op consumenten. Onder "Consument" wordt verstaan een persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Zo zijn naamloze vennootschappen, net zoals individuen die de MyNextbase Emergency SOS-diensten geheel of gedeeltelijk voor zakelijke doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld geen 'consumenten'.
 • In deze voorwaarden, als Wij de woorden met inbegrip van, waaronder, in het bijzonder, bijvoorbeeld of enig andere soortgelijke formulering gebruiken, geven Wij voorbeelden en zullen die formuleringen niet beperkt zijn tot de inhoud van die woorden, beschrijvingen, definities, zinnen of begrippen die die formuleringen omvatten.
 • In deze voorwaarden gebruiken Wij een aantal bewoordingen die vastgelegde betekenissen hebben. In dat geval verschijnt de bewoording in het vetgedrukt de eerste keer dat Wij haar gebruiken, of zullen Wij U de eerste keer dat die bewoording gebruikt wordt in deze voorwaarden, kenbaar maken waar haar betekenis kan worden gevonden, en zal zij elke andere keer dat zij wordt gebruikt, met een hoofdletter worden geschreven.
 • Bevoegdheid tot aankoop. Indien U geen Consument bent, bevestigt U dat U de bevoegdheid hebt om de onderneming te binden namens welke U deze voorwaarden aanvaardt. In die context zullen de verwijzingen naar "U" en "Uw" betrekking hebben op die onderneming. Anders zijn de verwijzingen naar "U" en "Uw" voor U, de persoon die deze voorwaarden aanvaardt.
 1. Deze voorwaarden
  1. Waar deze voorwaarden betrekking op hebben. Dit zijn de algemene voorwaarden op basis waarvan Wij de MyNextbase Emergency SOS-dienst aan U aanbieden.
  2. Deze termen moeten samen met de EULA worden gelezen.
   1. De EULA voorziet in een licentie voor U om de software die is gekoppeld aan de MyNextbase Emergency SOS-dienst (inclusief de mobiele toepassing MyNextbase Connect) te gebruiken en bevat belangrijke voorwaarden die voor U bijkomend van toepassing zijn naast deze voorwaarden.
   2. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en de EULA, zullen deze voorwaarden met betrekking tot de MyNextbase Emergency SOS-dienst van toepassing zijn voor wat betreft de draagwijdte van dat geschil in plaats van de voorwaarden in de EULA.
  3. Waarom U deze voorwaarden moet lezen. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat U zich abonneert op de MyNextbase Emergency SOS-dienst. Deze voorwaarden beschrijven Wie Wij zijn, hoe Wij de MyNextbase Emergency SOS-dienst aan U zullen leveren, hoe U en Wij de overeenkomst kunnen wijzigen of beëindigen, wat er moet gebeuren indien er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als U denkt dat deze voorwaarden een fout bevatten, gelieve dan contact met Ons op te nemen om dit te bespreken vooraleer U de voorwaarden aanvaardt.
  4. Deze voorwaarden verwijzen naar de volgende bijkomende voorwaarden die ook van toepassing zijn op de MyNextbase Emergency SOS-dienst:
   1. Onze Privacy Policy.
   2. Ons Cookiebeleid dat informatie over de cookies op Onze site bevat.
   3. De EULA.
 2. Informatie over Ons en over hoe U Ons kan contacteren
  1. Wie Wij zijn. Wij zijn Portable Multimedia Limited (met als ondernemingsnummer 04038169, gevestigd te Engeland) met als handelsnaam "Nextbase". Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW, Engeland. Wij zullen in deze voorwaarden worden aangeduid als "Wij", "Ons" of "Onze".
  2. Ons contacteren.
   1. Als U om welke reden dan ook contact met Ons wilt opnemen (bijvoorbeeld als U een probleem ondervindt met de dienst of als deze voorwaarden vereisen dat U contact met Ons opneemt), gelieve dan Onze klantenservice te e-mailen, aan te schrijven of te telefoneren:
    1. voor UK:
     1. e-mail: [email protected]
     2. adresseer Ons op het Nextbase Product Support Centre, Unit 2 Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3ED, Engeland; of
     3. telefoneer +44(0) 2920 866 866 429.
    2. Voor alle andere landen: gebruik Uw lokale contactgegevens zoals weergegeven op Onze website, tenzij U deze overeenkomst wenst te beëindigen in welk geval U Ons dient te contacteren zoals bepaald in paragraaf 11 hieronder.
    3. Wij zullen de ontvangst van Uw post- en e-mailcommunicatie onmiddellijk bevestigen, meestal per e-mail.
    4. U kunt eventuele problemen met de MyNextbase Emergency SOS-dienst ook melden via de mobiele toepassing MyNextbase Connect.
  3. Hoe Wij U zullen contacteren. Als Wij met U contact dienen op te nemen, zullen Wij dat doen per telefoon, e-mail, SMS, in-app bericht of per post, met behulp van de contactgegevens die U Ons hebt verstrekt.
  4. "Schrijven" omvat ook e-mails. Wanneer Wij de woorden "schriftelijk" of "geschreven" in deze voorwaarden gebruiken, omvat dit ook e-mails.
 3. Onze overeenkomst met U met betrekking tot de MyNextbase Emergency SOS-dienst:
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat U op de knop "Aanvaarden" klikt wanneer U zich abonneert op de MyNextbase Emergency SOS-dienst.
  2. Aangezien de initiële abonnementen samen met geschikte dashcams (d.w.z. abonnementen waarvoor niet betaald is) gratis beschikbaar worden gesteld aan U, worden ze geleverd "zoals ze zijn". Dit betekent bijvoorbeeld dat Wij geen garanties geven dat dergelijke diensten van bevredigende kwaliteit zullen zijn, geschikt voor een bepaald doel of zoals beschreven. Gelieve ook de verdere uitsluitingen in de titel "Volledige overeenkomst" hieronder door te nemen.
  3. Omvang van de dienst, eisen en beperkingen:
   1. Het doel van de MyNextbase Emergency SOS-dienst is om de hulpdiensten te verwittigen na een ongeval. De dienst omvat niet het inzetten of voorzien in voertuigen of personeel van de hulpdiensten, noch in de levering van medische - of hulpdiensten. De MyNextbase Emergency SOS-dienst eindigt wanneer de hulpdiensten zijn verwittigd over het betreffende ongeval. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR DE DIENSTEN DIE DOOR DE HULPDIENSTEN WORDEN VERLEEND NOCH VOOR DE VERTRAGING BIJ HET TER PLAATSE KOMEN OF HUN TEKORTKOMEN DOOR NIET TER PLAATSE TE KOMEN.
   2. De MyNextbase Emergency SOS-dienst is ontworpen om de hulpdiensten te verwittigen in situaties waarin de gebruiker betrokken is bij een ongeval, waardoor hij niet in staat is om de hulpdiensten zelf te verwittigen. De dienst zal de hulpdiensten niet bij elk ongeval verwittigen - zo zullen bijvoorbeeld noch ongevallen gebeurd bij lage snelheid, noch ongevallen waarna de alarmeringsprocedure wordt geannuleerd voordat de hulpdiensten worden verwittigd, worden gemeld aan de hulpdiensten (bijvoorbeeld wanneer de gebruiker de waarschuwing annuleert omdat hij niet hulpbehoevend is ten gevolge van het ongeval).
   3. De MyNextbase Emergency SOS-dienst is geen gegarandeerde dienst en is afhankelijk van een aantal vereisten, waaronder de criteria die worden genoemd in paragraaf 3.3.7 (bijvoorbeeld is de dienst mogelijks beïnvloed of onbeschikbaar indien Uw mobiel apparaat en/of dashcam beschadigd is in een ongeval) en 6 (bijvoorbeeld of de locatievoorzieningen ingeschakeld zijn). Wanneer niet aan deze vereisten wordt voldaan, werkt de MyNextbase Emergency SOS-dienst NIET.
   4. Wij bieden geen inzetbaarheid- en beschikbaarheidsgaranties met betrekking tot de MyNextbase SOS Emergency-dienst en de dienst mag niet beschouwd worden als de enige manier om de hulpdiensten te verwittigen in het geval van een ongeval.
   5. De MyNextbase Emergency SOS-dienst vervangt op geen enkele wijze het handmatig bellen van de hulpdiensten in het geval van een ongeval en U dient dan ook verder de algemene, zorgvuldige veiligheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat wanneer U zich verplaatst U anderen hebt geïnformeerd over Uw route, bestemming en verwachte aankomsttijd.
   6. De MyNextbase Emergency SOS-dienst is niet in alle landen beschikbaar om te downloaden en/of te gebruiken - voor meer informatie zie paragraaf 10.1 en 10.2.
   7. Gelieve er rekening mee te houden dat Wij de MyNextbase Emergency SOS-dienst enkel kunnen verlenen als aan de volgende criteria is voldaan - ALS DIT NIET HET GEVAL IS, ZULLEN WIJ DE DIENST NIET KUNNEN VERLENEN:
    1. De MyNextbase Connect app moet op de betreffende smartphone geïnstalleerd en geopend zijn;
    2. De betreffende smartphone bevindt zich in Uw bezit en in Uw voertuig;
    3. De betreffende smartphone beschikt over de mogelijkheid om telefonie en data te gebruiken (met inbegrip van gespreks- en dataroaming waar nodig) en actieve locatievoorzieningen (zie paragraaf 6 hieronder voor meer informatie);
    4. De betreffende smartphone beschikt over actieve Bluetooth ook bij laag energieverbruik;
    5. De dashcam en de mobiele telefoon moeten elk een gekoppelde Bluetooth-verbinding en voldoende batterijcapaciteit hebben om het meldingsproces te voltooien; en
    6. U moet beschikken over een MyNextbase Emergency SOS-gebruikersregistratie en een actief MyNextbase Emergency SOS-diensten-abonnement (betalend na het verlopen van het initiële 12 maanden durende abonnement voorzien van geschikte dashcams - zie paragraaf 3.4 hieronder voor de vervaltermijnen voor de activering).
   8. ZIE OOK DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ONDER DE TITEL "VOLLEDIGE OVEREENKOMST" HIERONDER.
   9. BELANGRIJK: Gelieve er rekening mee te houden dat de prestaties en beschikbaarheid van de MyNextbase Emergency SOS-dienst kan worden beïnvloed (mogelijk inclusief volledige onbeschikbaarheid van de dienst) in het geval van een ongeval waarbij het gekoppelde mobiele telefoontoestel, de dashcam of beiden zijn beschadigd.
   10. De MyNextbase Emergency SOS-dienst is enkel bestemd voor gebruik in combinatie met compatibele Nextbase dashcam-producten - zie Onze website voor meer informatie.
   11. Voor alle informatie over de functies, functionaliteitsvereisten en beperkingen van de MyNextbase Emergency SOS-dienst kunt U terecht op Onze website.
  4. Geschikte Nextbase dashcams worden geleverd met een 12 maanden durend abonnement op de MyNextbase Emergency SOS-dienst DIE DE GEBRUIKER MOET ACTIVEREN OPDAT DE MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-DIENST ZOU WERKEN. Dit abonnement vervalt automatisch indien het niet wordt geactiveerd binnen 12 maanden na de datum van de eerste verkoop-aankoop van de betreffende dashcam.
  5. Wanneer U de MyNextbase Emergency SOS-dienst wilt gebruiken buiten de initiële abonnementsperiode van 12 maanden geleverd met geschikte dashcams (zie bovenstaande vervaltermijnen voor activering), zal U een betaald abonnement moeten aanschaffen via de mobiele toepassing MyNextbase Connect. Als U dat niet doet, ZAL DE DIENST NIET WERKEN.
  6. Wanneer U ervoor kiest om een MyNextbase Emergency SOS-dienst-abonnement te nemen, zal Onze aanvaarding van Uw bestelling plaatsvinden op het ogenblik dat Wij contact met U opnemen om te bevestigen dat Wij deze bestelling aanvaarden. U krijgt toegang tot de MyNextbase Emergency SOS-dienst vanaf het ogenblik dat Wij Uw bestelling aanvaarden.
  7. De functies en functionaliteit van de MyNextbase Emergency SOS-dienst zullen zijn zoals regelmatig beschreven op Onze website.
  8. Wij leveren gedurende de looptijd van Uw abonnement de MyNextbase Emergency SOS-dienst in overeenstemming met deze voorwaarden.
 4. Intellectuele eigendomsrechten
  1. U gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten op de MyNextbase Emergency SOS-dienst en de bijhorende software over de hele wereld aan Ons of Onze licentiegevers toebehoren.
  2. U gaat ermee akkoord dat de rechten op de MyNextbase Emergency SOS-dienst en de bijhorende software U in licentie worden gegeven (niet verkocht) onder deze voorwaarden en onder de voorwaarden van de EULA.
  3. U gaat ermee akkoord dat U een licentie hebt om de MyNextbase Emergency SOS-dienst en bijhorende software op niet-exclusieve basis te gebruiken - dit betekent dat Wij soortgelijke overeenkomsten met andere personen aangaan en daarbij voorwaarden kunnen overeenkomen die kunnen afwijken van deze voorwaarden.
  4. U gaat ermee akkoord dat U geen andere intellectuele eigendomsrechten heeft met betrekking tot de MyNextbase Emergency SOS-dienst en de bijhorende software dan het recht om deze te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden en de EULA.
  5. U hebt geen recht op toegang tot de MyNextbase Emergency SOS-dienst of de bijhorende software in de vorm van een broncode.
  6. U verleent Ons een wereldwijde, royaltyvrije, onderlicentieerbare licentie om de gegevens, informatie en documentatie die U gebruikt of uploadt met of naar de MyNextbase Emergency SOS-dienst (inclusief via de mobiele toepassing MyNextbase Connect) te gebruiken voor het leveren, uitvoeren, analyseren en verbeteren van de MyNextbase Emergency SOS-dienst en alle gelijkwaardige en opvolgende producten. Deze licentie is voor altijd geldig en kan niet worden ingetrokken (met inachtneming van Uw eventuele rechten op het gebied van gegevensbescherming).
  7. Als U een consument bent:
   1. U bevestigt Ons dat U alle rechten en toestemmingen (ook met betrekking tot gegevensbescherming) heeft die nodig zijn om Ons de in paragraaf 4.6 hierboven uiteengezette licentie te verlenen zonder enige schending of inbreuk op rechten van derden.
   2. U gaat ermee akkoord om Ons op Onze vraag volledig te vergoeden voor alle vorderingen, geschillen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met vorderingen die stellen dat de inhoud die U aanlevert of uploadt met of naar de MyNextbase Cloud-service (met inbegrip van de bijhorende software) de rechten van derden schendt.
  8. Als U geen consument bent:
   1. U verklaart en garandeert dat U alle rechten en toestemmingen (ook met betrekking tot gegevensbescherming) heeft die nodig zijn om Ons de in paragraaf 4.6 hierboven uiteengezette licentie te verlenen zonder enige schending of inbreuk op rechten van derden.
   2. U stemt ermee in om Ons op Onze vraag schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, geschillen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met vorderingen die stellen dat de inhoud die U levert of uploadt met of naar de MyNextbase Cloud-service (met inbegrip van de bijhorende software) de rechten van derden schendt.
 5. Hoe Wij Uw gegevens gebruiken
  1. Voor alle informatie over hoe Wij Uw persoonlijke gegevens gebruiken, verwijzen Wij naar Ons Privacybeleid.
 6. Locatievoorzieningen
  1. De MyNextbase Emergency SOS-dienst maakt gebruik van locatiegegevens die vanaf Uw mobiele apparaat worden verzonden. Als U de mobiele toepassing MyNextbase Connect installeert en U zich abonneert op de MyNextbase Emergency SOS-dienst, moeten Uw Locatievoorzieningen te allen tijde ingeschakeld zijn opdat de dienst zou kunnen werken.
  2. Als U Uw locatiegegevens niet wilt delen, kunt U de MyNextbase Emergency SOS-dienst niet gebruiken.
  3. LET OP: Het uitschakelen van de locatievoorzieningen zal het functioneren van de MyNextbase Emergency SOS-dienst verhinderen.
  4. Als U zich abonneert op de MyNextbase Emergency SOS-dienst, stemt U ermee in dat Wij, Onze verbonden ondernemingen en Onze licentiehouders Uw locatiegegevens overdragen, verzamelen, bewaren, opvolgen, verwerken en gebruiken om de MyNextbase Emergency SOS-dienst te leveren en voor het analyseren en verbeteren van de MyNextbase Emergency SOS-dienst en gelijkwaardige en opvolgende producten. Wij zullen Uw locatiegegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
  5. Voor alle informatie over hoe Wij Uw persoonlijke gegevens gebruiken, verwijzen Wij naar Ons Privacybeleid.
 7. Wij kunnen technische gegevens over Uw telefoon en toestellen verzamelen.
  1. Door de MyNextbase Emergency SOS-dienst te gebruiken, stemt U ermee in dat Wij technische informatie verzamelen en gebruiken over de apparaten, Uw bijhorende software, hardware en randapparatuur die U gebruikt om toegang te krijgen tot de MyNextbase Emergency SOS-dienst. Wij zullen deze informatie gebruiken om Onze huidige, volgende en gelijkwaardige producten, diensten en software te verbeteren en om de MyNextbase Emergency SOS-diensten aan U te leveren. Dergelijke informatie en gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met Ons Privacybeleid.
 8. Uw rechten om wijzigingen aan te brengen
  1. Als U een abonnement heeft op de MyNextbase Emergency SOS-dienst en U wilt dat abonnement wijzigen, neem dan contact met Ons op zoals beschreven in paragraaf 2.2.
  2. Wij laten U dan weten of de wijziging mogelijk is. Als de wijziging mogelijk is, zullen Wij U informeren over de eventuele prijsaanpassingen of over de andere wijzigingen die nodig zijn ten gevolge van de door U gevraagde wijziging en zullen Wij U vragen te bevestigen of U de wijziging wilt doorvoeren.
  3. Indien Wij de wijziging niet kunnen doorvoeren of de gevolgen van de wijziging voor U onaanvaardbaar zijn, kunt U deze overeenkomst beëindigen zoals voorzien onder paragraaf 11 (Uw rechten om de overeenkomst te beëindigen).
 9. Onze rechten om wijzigingen aan te brengen
  1. Wij zijn gerechtigd om de MyNextbase Emergency SOS-dienst en deze voorwaarden te wijzigen om:
   1. veranderingen in de relevante wetgeving of aanbevelingen te weerspiegelen;
   2. technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld om een beveiligingsrisico aan te pakken;
   3. veranderingen in Onze onderneming te weerspiegelen; of
   4. veranderingen aan de voorwaarden waartegen Wij de MyNextbase Emergency SOS-dienst ter beschikking willen stellen, te weerspiegelen.
  2. Wij zullen U op de hoogte brengen van elke wijziging door U een e-mail te sturen, een push-melding te sturen of een in-app-melding te tonen met details van de wijziging of U te informeren over een wijziging wanneer U de volgende keer toegang tot de dienst of de mobiele toepassing MyNextbase Connect neemt.
  3. Indien U de gemelde wijzigingen niet aanvaardt, kunt U deze overeenkomst beëindigen zoals bepaald in paragraaf 11.3.1. Als U deze overeenkomst wilt beëindigen met toepassing van paragraaf 11.3.1, staakt U het gebruik van de MyNextbase Emergency SOS-dienst vanaf het ogenblik dat de wijzigingen van kracht worden.
  4. Als U deze overeenkomst wilt beëindigen met toepassing van paragraaf 11.3.1, staakt U het gebruik van de MyNextbase Emergency SOS-dienst vanaf het ogenblik dat de betreffende wijzigingen van kracht worden, daar het verder gebruiken van de MyNextbase Emergency SOS-dienst nadat de meegedeelde wijzigingen van kracht zijn, betekent dat U akkoord gaat met de betreffende wijzigingen.
  5. Wanneer U een consument met een betaald abonnement bent, zullen Wij, indien Wij de MyNextbase Emergency SOS-dienst of deze voorwaarden overeenkomstig paragraaf 9.1 wijzigen, ervoor zorgen dat de MyNextbase Emergency SOS-dienst altijd overeenstemt met de beschrijving van de MyNextbase Emergency SOS-dienst (indien van toepassing) die Wij U hebben geleverd op het ogenblik dat U het betreffende abonnement kocht.
 10. Levering van de MyNextbase Emergency SOS-dienst
  1. Abonneren op de MyNextbase Emergency SOS-dienst:
   1. In de volgende landen kan men zich abonneren op de MyNextbase Emergency SOS-dienst: België, Canada, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Japan, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
   2. Wij kunnen de lijst van landen zoals in paragraaf 10.1.1 opgenomen van tijd tot tijd bijwerken - zie Onze website voor een actuele lijst van de landen.
  2. Gebruik van de MyNextbase Emergency SOS-dienst:
   1. Zodra U zich abonneert in één van de landen die in paragraaf 10.1 hierboven zijn vermeld (zoals van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt), kunt U de MyNextbase Emergency SOS-dienst in de volgende landen gebruiken (met inachtneming van de vereisten en beperkingen die in deze voorwaarden, inclusief in paragraaf 3.3.7, worden uiteengezet): België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Kroatië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
   2. Wij kunnen de lijst van landen zoals in paragraaf 10.2.1 opgenomen van tijd tot tijd bijwerken - zie Onze website voor een actuele lijst van de landen.
  3. De mobiele toepassing MyNextbase Connect is beschikbaar om te downloaden via de Google Play Store of de Apple App Store (indien van toepassing).
  4. Wij zullen de MyNextbase Emergency SOS-dienst aan U leveren totdat Uw abonnement afloopt of U deze overeenkomst beëindigt zoals beschreven in paragraaf 11 of 12, of Wij beëindigen deze overeenkomst zoals beschreven in paragraaf 13. Belangrijk: Als U Uw abonnement niet verlengt voordat Uw abonnement afloopt, zal U vanaf de vervaldatum geen gebruik meer kunnen maken van de MyNextbase Emergency SOS-dienst.
  5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten Onze controle.
   1. Wanneer Wij om redenen die buiten Onze redelijke wil liggen (waaronder storingen van serviceproviders en telecommunicatienetwerken) niet in staat zijn om de MyNextbase Emergency SOS-dienst ter beschikking te stellen of wanneer er vertragingen ontstaan met betrekking tot het ter beschikking stellen van de dienst, brengen Wij U hiervan op de hoogte (onder meer via de toepassing voor het versturen van berichten in de mobiele toepassing MyNextbase Connect, door het weergeven van een dienstbericht op Onze website of per e-mail) en zullen Wij stappen ondernemen om het gevolg van de vertraging te beperken. Let op: Wij bieden geen bedrijfstijd- of-, beschikbaarheidsgaranties of garanties met betrekking tot de MyNextbase Emergency SOS-dienst - zie paragraaf 3.3 hierboven voor meer informatie.
   2. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de dienst of vertragingen als gevolg van de betreffende gebeurtenis, aangezien Wij geen bedrijfstijd- of beschikbaarheidsgaranties bieden - zie paragraaf 3.3 hierboven voor meer informatie.
   3. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR STORINGEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR SERVERFOUTEN, VERKEERD DOORGESTUURDE OF OMGELEIDE TRANSMISSIES, GEBREKKIGE INTERNETVERBINDINGEN, ONDERBREKINGEN OF FOUTEN IN DE TRANSMISSIE VAN GEGEVENS, COMPUTERVIRUSSEN, HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN DERDEN DIE HET NETWERK BESCHADIGEN OF AFBREUK DOEN AAN DE DRAADLOZE VERBINDINGEN, SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR EEN STORING OF VERTRAGING IN DE VERBINDING VAN EEN OPROEP MET EEN INSTANTIE, MET INBEGRIP VAN NOODDIENSTVERLENERS, OF ENIG ANDER TECHNISCH DEFECT, VAN MENSELIJKE OF TECHNISCHE AARD.
  6. Redenen op basis waarvan Wij de levering van de MyNextbase Emergency SOS-dienst aan U kunnen opschorten.
   1. Het is mogelijk dat Wij de levering van de MyNextbase Emergency SOS-dienst moeten opschorten om:
    1. technische problemen aan te pakken of technische wijzigingen aan te brengen;
    2. de MyNextbase Emergency SOS-diensten bij te werken om wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving weer te geven;
    3. wijzigingen voorzien in paragraaf 9 aan te brengen aan de MyNextbase Emergency SOS-dienst
   2. Wij laten U weten (onder meer via de toepassing voor het versturen van berichten in de mobiele toepassing MyNextbase Connect, door het weergeven van een dienstbericht op Onze website of per e-mail) dat Wij de levering van de MyNextbase Emergency SOS-dienst hebben opgeschort of zullen onderbreken als de opschorting naar verwachting 1 (één) uur of langer zal duren.
   3. Wij nemen vooraf contact met U op om U te laten weten dat Wij de levering van de MyNextbase Emergency SOS-dienst zullen opschorten, tenzij het probleem dringend of een noodgeval is.
  7. Uw rechten als Wij Uw MyNextbase Emergency SOS-dienst opschorten.
   1. Als Wij de toegang tot de MyNextbase Emergency SOS-dienst langer dan één (1) dag moeten opschorten, voegen Wij aan het einde van Uw abonnement een periode toe die gelijk is aan de periode van die opschorting om ervoor te zorgen dat U de MyNextbase Emergency SOS-dienst tot Uw beschikking hebt voor een periode die gelijk is aan de oorspronkelijke abonnementsperiode die Wij met U zijn overeengekomen.
   2. U kunt contact met Ons opnemen om de overeenkomst voor de MyNextbase Emergency SOS-dienst te beëindigen als Wij de dienst opschorten of U informeren dat Wij de dienst gaan opschorten voor een periode van 7 opeenvolgende dagen of meer - zie paragraaf 11.3.4 voor meer informatie.
  8. Wij kunnen Uw MyNextbase Emergency SOS-dienst ook opschorten als U niet betaalt.
   1. Wanneer U ervoor kiest om een betaalde MyNextbase Emergency SOS-dienst aan te kopen en (i) U Ons niet betaalt voor Uw abonnement wanneer U dat zou moeten doen of (ii) wanneer Uw betaling om welke reden dan ook mislukt, kunnen Wij Uw abonnement opschorten totdat U de openstaande bedragen aan Ons heeft betaald.
   2. Wij zullen contact met U opnemen om U te informeren dat Wij Uw abonnement opschorten overeenkomstig paragraaf 10.8.1. Dit belet Ons niet om Uw overeenkomst te beëindigen op grond van paragraaf 13.
   3. Wij zullen U geen kosten aanrekenen voor Uw abonnement gedurende de periode waarvoor het opgeschort is - Wij zullen aan het einde van Uw abonnement een periode toevoegen die gelijk is aan de periode van de schorsing.
   4. BELANGRIJK: U kunt de MyNextbase Emergency SOS-dienst niet gebruiken tijdens een periode van opschorting.
  9. Voorwaarden App store zijn eveneens van toepassing
   1. De wijze waarop U de MyNextbase Emergency SOS-dienst via de MyNextbase Connect App kunt gebruiken, kan ook worden beheerst door de regels en reglementen van een App store, naast de voorwaarden die in deze voorwaarden worden uiteengezet.
   2. Als U de MyNextbase Connect App hebt gedownload van:
    1. De Apple App Store, de regels en de reglementen van de Apple App Store zijn ook op U van toepassing: https://www.apple.com/legal/
    2. De Google Play Store, de regels en de reglementen van de Google Play Store zijn ook op U van toepassing: https://play.google.com/intl/en-Us_Us/about/play-terms/index.html.
   3. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en de betreffende voorwaarden van de App Store, zijn de relevante regels en de reglementen van de App Store van toepassing op het conflict in plaats van deze voorwaarden voor zover deze verband houden tot Uw gebruik van de MyNextbase Emergency SOS-dienst via de MyNextbase Connect App. Deze voorwaarden blijven van toepassing voor zover er geen tegenstrijdigheden zijn.
 11. Uw rechten om de overeenkomst te beëindigen
  1. U kunt Uw overeenkomst met Ons altijd beëindigen. Uw rechten bij het beëindigen van deze overeenkomst zijn afhankelijk van het type MyNextbase Emergency SOS-dienst-abonnement dat U heeft (d.w.z. een initieel abonnement met geschikte dashcam of een betaald abonnement), of er iets mis is met de diensten die U hebt ontvangen, hoe Wij de overeenkomst uitvoeren en wanneer U besluit de overeenkomst te beëindigen:
   1. Als U de overeenkomst wilt beëindigen vanwege iets wat Wij gedaan hebben of waarvan Wij gezegd hebben dat Wij dat gaan doen, zie paragraaf 11.3;
   2. Als U alleen maar gebruik maakt van Uw wettelijk herroepingsrecht, raadpleeg dan paragraaf 11.4. Als U een betaald abonnement hebt, kunt U Uw geld terugkrijgen als U zich binnen de termijn om gebruik te maken van Uw herroepingsrecht bevindt, maar hier kan een inhouding op plaatsvinden.
   3. In alle andere gevallen (als Wij niet in gebreke zijn en er geen herroepingsrecht is), zie paragraaf 11.5.
  2. BELANGRIJK: Als U Uw overeenkomst met Ons beëindigt, kunt U de MyNextbase Emergency SOS-dienst niet meer gebruiken vanaf de datum waarop deze overeenkomst een einde neemt.
  3. De overeenkomst beëindigen vanwege iets wat Wij hebben gedaan of gaan doen. Indien U een overeenkomst beëindigt om een reden zoals uiteengezet in 11.3.1 tot en met 11.3.5 hieronder, zal de overeenkomst onmiddellijk worden beëindigd en zullen Wij U het volledige bedrag dat U betaald heeft voor Uw abonnement terugbetalen indien dat abonnement nog niet van start gegaan is of op een pro rata basis indien dat wel het geval is, en U kunt ook recht hebben op een vergoeding. De redenen zijn:
   1. Wij hebben U geïnformeerd over een aanstaande wijziging van de MyNextbase Emergency SOS-dienst of over een wijziging aan deze voorwaarden waarmee U niet akkoord gaat (zie paragraaf 9.1);
   2. Wij hebben U geïnformeerd over een fout in de prijs van Uw abonnement en U wenst niet verder gaan;
   3. Het risico bestaat dat Uw toegang tot de MyNextbase Emergency SOS-dienst voor langere tijd wordt onderbroken vanwege gebeurtenissen buiten Onze controle;
   4. Wij hebben de levering van de MyNextbase Emergency SOS-dienst opgeschort of U op de hoogte gesteld dat Wij de levering van de MyNextbase Emergency SOS-dienst telkens voor een periode van 7 opeenvolgende dagen of meer zullen opschorten; of
   5. U heeft een wettelijk recht om de overeenkomst te beëindigen vanwege iets wat Wij verkeerd hebben gedaan.
  4. Hoe lang heeft U om gebruik te maken van Uw herroepingsrecht als U een betaald abonnement heeft voor de MyNextbase Emergency SOS-dienst?
   1. U heeft een termijn van 14 dagen na de dag dat Wij met U contact hebben opgenomen om te bevestigen dat Wij Uw bestelling hebben aanvaard voor een betaald abonnement.
   2. Als U herroept nadat Wij zijn begonnen met het uitvoeren van de diensten (wat Wij onmiddellijk zullen doen na het versturen van Onze bevestiging van aanvaarding van Uw bestelling), moet U Ons op pro rata basis betalen voor de verleende diensten tot het ogenblik dat U Ons laat weten dat U gebruikt maakt van Uw herroepingsrecht.
  5. Beëindiging van de overeenkomst waarbij Wij niet in gebreke zijn en er geen herroepingsrecht is.
   1. Zelfs indien Wij niet in gebreke zijn en U geen herroepingsrecht heeft, kan U deze overeenkomst nog steeds beëindigen voordat Uw abonnement eindigt (zie paragraaf 11.1.3).
   2. Als U de overeenkomst in deze omstandigheden wilt beëindigen, neem dan contact met Ons op om dit te laten weten.
   3. Let op: Als U deze overeenkomst opzegt onder paragraaf 11.5.1, zal er geen terugbetaling plaatsvinden met betrekking tot enig overgebleven betaald abonnement op het ogenblik van opzegging.
 12. Hoe de overeenkomst met Ons te beëindigen (ook als U gebruik maakt van Uw herroepingsrecht)
  1. Laat Ons weten dat U de overeenkomst wilt beëindigen. Om de overeenkomst met Ons te beëindigen, gelieve Ons dit te laten weten op één van de volgende wijzen:
   1. MyNextbase Connect. De snelste manier om Uw MyNextbase Emergency SOS-dienst abonnement te beëindigen is via de mobiele toepassing MyNextbase Connect.
   2. Telefoon of e-mail. Daarnaast kan U ook bellen met Onze klantendienst op +44(0) 2920 866 429 of Ons mailen op [email protected]. Gelieve Uw naam, huisadres, gegevens van de bestelling, Uw telefoonnummer en Uw e-mailadres te vermelden.
   3. Indien U dit wenst, kan U Ons in kennis stellen van het feit dat U deze overeenkomst wil beëindigen door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping aan het einde van deze voorwaarden en Ons een kopie te e-mailen of op te sturen per post.
   4. Wij zullen U bevestigen wanneer deze overeenkomst eindigt wanneer U contact met Ons opneemt.
  2. Hoe Wij U zullen terugbetalen. Terugbetalingen worden afgehandeld via de desbetreffende App Store, inclusief bijvoorbeeld de Apple App Store voor Apple-apparaten, of Google Play voor Android-apparaten. U ontvangt Uw terugbetaling via de methode die U voor de betaling heeft gebruikt. Wij kunnen echter wel inhoudingen toepassen op Uw terugbetaling, zoals hieronder beschreven.
  3. Wanneer Uw terugbetaling zal worden uitgevoerd. Eventuele terugbetalingen die U verschuldigd zijn in het kader van bedragen die U betaald heeft voor de abonnementen op de MyNextbase Emergency SOS-dienst, zullen zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Als U gebruik maakt van Uw herroepingsrecht, dan zal Uw terugbetaling worden gedaan binnen 14 dagen nadat U Ons (of de exploitant van de betreffende App Store) heeft laten weten dat U gebruik maakt van Uw herroepingsrecht.
  4. Inhoudingen op terugbetalingen als U gebruik maakt van Uw herroepingsrecht. Als U gebruik maakt van Uw herroepingsrecht, kunnen Wij van de terugbetaling van bedragen die U met betrekking tot een abonnement op de MyNextbase Emergency SOS-dienst hebt betaald, een bedrag afhouden voor de levering van de dienst voor de periode waarvoor deze is geleverd, eindigend met het ogenblik dat U Ons hebt verteld dat U gebruik maakt van Uw herroepingsrecht. Het bedrag zal in verhouding staan tot het geleverde, in vergelijking met de volledige duur van het abonnement.
 13. Onze rechten om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen
  1. Wij zijn gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen indien U haar schendt. Wij kunnen deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen door U schriftelijk in kennis te stellen indien U ofwel aanhoudend deze voorwaarden schendt of indien U deze op een zwaarwichtige wijze schendt (bijvoorbeeld, elke inbreuk op Onze intellectuele eigendomsrechten wordt beschouwd als een zwaarwichtige inbreuk op deze voorwaarden, net zoals enige schending van de Aanvaardbare Gebruiksbeperkingen zoals hieronder uiteengezet).
  2. Wanneer Wij Uw overeenkomst beëindigen, kunt U de MyNextbase Emergency SOS-dienst niet meer gebruiken vanaf de datum waarop de overeenkomst eindigt.
  3. Wij zijn gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van minimum 14 dagen.
   1. In aanvulling op de rechten die Wij hebben op grond van paragraaf 13.1, behouden Wij Ons het recht voor om deze overeenkomst te allen tijde te beëindigen, mits Wij U niet minder dan 14 (veertien) dagen voorafgaandelijk in kennis stellen.
   2. Indien Wij kennisgeven zoals bepaald onder paragraaf 13.3.1 en deze overeenkomst eindigt vóór het einde van enige lopende betaalde abonnementsperiode, zullen Wij U terugbetalen op een pro rata basis voor de periode van Uw betaalde abonnement die overblijft op de datum waarop Uw abonnement eindigt volgens deze paragraaf 13.3.
 14. Aanvaardbare Gebruiksbeperkingen
  1. U zal:
   1. geen gebeurtenis of crash nabootsen die de MyNextbase Emergency SOS-dienst activeert om vervalste gebeurtenissen aan de hulpdiensten te melden;
   2. de automatische alarmering onmiddellijk annuleren als U niet hulpbehoevend bent ten gevolge van een ongeval of indien na het betreffende ongeval de hulpdiensten om welke reden dan ook niet nodig zijn. Het automatisch alarmeringsproces kan, zolang het betreffende ongeval nog niet aan de hulpdiensten werd gemeld, steeds worden gestopt of opgeheven.
   3. geen gebruik maken van de MyNextbase Emergency SOS-dienst in het geval van een ongeval of een andere gebeurtenis waarvoor de hulpdiensten aanwezig moeten zijn, waarbij U de hulpdiensten handmatig kunt bellen of waarbij U weet dat iemand anders de hulpdiensten namens U heeft gebeld;
   4. de MyNextbase Emergency SOS-dienst niet gebruiken op een onwettige wijze, voor onwettige doeleinden of op enige andere wijze die niet in overeenstemming is met deze voorwaarden, of frauduleus of kwaadwillig handelen, bijvoorbeeld door het hacken of invoegen van kwaadaardige code, zoals virussen of schadelijke gegevens, in de MyNextbase Emergency SOS-dienst, een verwante dienst of een besturingssysteem;
   5. geen inbreuk plegen op Onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden met betrekking tot Uw gebruik van de MyNextbase Emergency SOS-dienst;
   6. geen materiaal verzenden dat lasterlijk, aanstootgevend of anderszins bezwarend is met betrekking tot Uw gebruik van de MyNextbase Emergency SOS-dienst;
   7. de MyNextbase Emergency SOS-dienst niet gebruiken op een manier die Onze systemen of beveiliging kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, belemmeren of in gevaar brengen of andere gebruikers kan hinderen;
   8. geen informatie of gegevens van de MyNextbase Emergency SOS-dienst of Onze systemen verzamelen of verwerven en geen pogingen ondernemen om overdrachten naar of van de servers te ontcijferen; en
   9. voldoen aan de voorwaarden van de EULA.
 15. Veiligheidsprocedures
  1. Als U een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie in verband met de mobiele toepassing MyNextbase Connect of de MyNextbase Emergency SOS-dienst kiest of krijgt, moet U deze informatie als zijnde vertrouwelijk behandelen. U mag deze niet bekendmaken aan derden.
  2. Wij hebben het recht om op elk ogenblik een door U gekozen of door Ons toegewezen gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen indien U naar Onze redelijke mening niet heeft voldaan aan één van de bepalingen van deze voorwaarden.
  3. Als U weet of vermoedt dat iemand anders dan U Uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet U deze onmiddellijk wijzigen via de mobiele toepassing MyNextbase Connect en Ons onmiddellijk op de hoogte stellen via [email protected].
 16. Wij zijn niet aansprakelijk voor virussen
  1. Wij garanderen niet dat de MyNextbase Emergency SOS-dienst veilig is of vrij van bugs of virussen.
  2. U bent verantwoordelijk voor het configureren van Uw apparaten, computerprogramma's en platform voor het gebruik van de MyNextbase Emergency SOS-dienst. U dient Uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.
  3. U mag geen misbruik maken van de MyNextbase Emergency SOS-dienst door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, ‘logic bombs’ of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.
  4. U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot de MyNextbase Emergency SOS-dienst, de server waarop de MyNextbase Emergency SOS-dienst is opgeslagen of enige andere server, computer of database die is aangesloten op de MyNextbase Emergency SOS-dienst.
  5. U mag de MyNextbase Emergency SOS-dienst niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een verspreide denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, kunt U een strafbaar feit plegen. Wij zullen een dergelijke schending melden aan de relevante handhavingsautoriteiten en Wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door Uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending eindigt Uw recht op het gebruik van de MyNextbase Emergency SOS-dienst en eventuele bijbehorende diensten onmiddellijk.
 17. Onze aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door U als U een Consument bent (met uitzondering van personen die deze voorwaarden in de Verenigde Staten zijn aangegaan, op wie de bepalingen in de onderstaande paragraaf met de titel "Onze aansprakelijkheid voor verlies of schade die U lijdt als U deze voorwaarden in de Verenigde Staten bent aangegaan" van toepassing zijn):
  1. Wij zijn aansprakelijk tegenover Consumenten voor voorzienbaar verlies en voorzienbare schade veroorzaakt door Ons:
   1. Als U een Consument bent en Wij deze voorwaarden niet naleven, zijn Wij aansprakelijk voor verlies of schade die U lijdt als gevolg van Onze inbreuk op deze voorwaarden, maar Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is.
   2. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het ogenblik dat U deze voorwaarden aanvaardde, zowel U als Wij wisten dat het zou kunnen gebeuren.
   3. Onze totale aansprakelijkheid jegens U met betrekking tot alle verliezen en vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en de MyNextbase Emergency SOS-dienst, hetzij contractueel, hetzij buitencontractueel (met inbegrip van nalatigheid), hetzij wegens schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, zal in geen geval meer bedragen dan in totaal (i) £100 (honderd pond) of (ii) 200% (tweehonderd procent) van de abonnementskosten (indien van toepassing) die U op grond van deze overeenkomst hebt betaald voor Uw abonnement op de MyNextbase Emergency SOS-dienst.

    Dit betekent dat als blijkt dat Wij deze voorwaarden hebben geschonden, Onze totale aansprakelijkheid jegens U, met een beperkt aantal uitzonderingen (zie de onderstaande paragraaf getiteld "Op geen enkele wijze waar het onwettig zou zijn om dit te doen, beperken Wij of sluiten Wij Onze aansprakelijkheid ten opzichte van Consumenten uit"), in totaal niet meer dan £100 (honderd pond) of 200% (tweehonderd procent) van de abonnementskosten (indien van toepassing) bedraagt die U hebt betaald in het kader van deze overeenkomst voor Uw abonnement voor de MyNextbase Emergency SOS-dienst, afhankelijk van welk van deze twee het hoogste bedrag is.

  2. Op geen enkele wijze waar het onwettig zou zijn om dit te doen beperken Wij of sluiten Wij Onze aansprakelijkheid ten opzichte van Consumenten uit. Dit omvat ook aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid of de nalatigheid van Onze werknemers, agenten of onderaannemers of voor fraude of bedrieglijke verkeerde voorstelling van zaken.
  3. Wanneer Wij aansprakelijk zijn voor schade aan Uw eigendom indien U een Consument bent:
   1. Indien defecte digitale inhoud die Wij hebben geleverd schade toebrengt aan een apparaat of digitale inhoud van U en U bent een Consument, zullen Wij ofwel de schade herstellen of U een vergoeding betalen.
   2. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die U had kunnen voorkomen door Ons advies op te volgen om een gratis aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat U de installatie-instructies niet correct heeft opgevolgd of de door Ons geadviseerde minimale systeemeisen niet heeft nageleefd.
   3. De in paragraaf 17.1.3 genoemde beperking van Onze aansprakelijkheid geldt voor alle aanspraken van dezelfde aard als beschreven in deze paragraaf 17.3.
  4. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover Consumenten voor bedrijfsschade.
   1. De MyNextbase Emergency SOS-dienst is uitsluitend bestemd voor gebruik door Consumenten voor persoonlijk huishoudelijk (niet-zakelijk, niet-commercieel, niet-verkoopmatig) gebruik.
   2. Indien U een Consument bent en U de MyNextbase Emergency SOS-dienst gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn Wij niet aansprakelijk jegens U voor (i) winstderving, (ii) verlies van zaken, (iii) bedrijfsonderbreking, (iv) verlies van zakelijke kansen, of (v) voor bijzondere, indirecte of gevolgschade (dat wil zeggen schade die niet valt binnen de beschrijving van de voorzienbare schade zoals hierboven uiteengezet in de paragraaf "Wij zijn aansprakelijk tegenover Consumenten voor voorzienbaar verlies en schade veroorzaakt door Ons").
  5. Samenvatting van Uw wettelijke rechten indien U een Consument bent. Wij zijn wettelijk verplicht om U de MyNextbase Emergency SOS-dienst te leveren in overeenstemming met deze overeenkomst.
 18. Onze aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door U als U geen Consument bent (met uitzondering van personen die deze voorwaarden in de Verenigde Staten zijn aangegaan, op wie de onderstaande paragraaf getiteld "Onze aansprakelijkheid voor verlies of schade die U lijdt als U deze voorwaarden in de Verenigde Staten bent aangegaan" van toepassing is):
  1. Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit Onze aansprakelijkheid uit voor:
   1. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid;
   2. fraude of bedrieglijke verkeerde voorstelling van zaken;
   3. alle andere zaken die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder Engels recht.
  2. Wij zullen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn jegens U, of het nu gaat om contractuele aansprakelijkheid, buitencontractuele aansprakelijkheid (inclusief nalatigheid), hetzij schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden of de MyNextbase Emergency SOS-dienst voor:
   1. verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
   2. verlies of beschadiging van gegevens, informatie of software;
   3. verlies van zakelijke kansen;
   4. verlies van verwachte besparingen;
   5. verlies van goodwill;
   6. indirecte verliezen of schade;
   7. eventuele gevolgschade; of
   8. elke bijzondere schade.
  3. Onze overige aansprakelijkheid jegens U:
   1. Wanneer U de MyNextbase Emergency SOS-dienst gebruikt in het kader van een initieel abonnement met een geschikte dashcam (d.w.z. geen betaald abonnement):
    1. Wij sluiten hierbij (voor zover wettelijk toegestaan) aansprakelijkheid uit voor alle verliezen en vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met of het nu gaat om contractuele of buitencontractuele schade (inclusief nalatigheid), dan wel wegens de schending van de wettelijke plicht, of anderszins.
    2. Voor zover dat de uitsluiting in paragraaf 18.3.1.1 om welke reden dan ook door een bevoegde rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal Onze totale aansprakelijkheid jegens U met betrekking tot alle verliezen en vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden en de MyNextbase Emergency SOS-dienst, hetzij contractueel, buitencontractueel (met inbegrip van nalatigheid), hetzij wegens schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, in geen geval in totaal meer bedragen dan (i) £100 (honderd pond) of (ii) 200% (tweehonderd procent) van de abonnementskosten (indien van toepassing) die U hebt betaald in het kader van deze overeenkomst voor Uw abonnement op de MyNextbase Emergency SOS-dienst.
   2. Wanneer U gebruik maakt van de MyNextbase Emergency SOS-dienst onder een betaald abonnement (d.w.z. niet een initieel abonnement voorzien van een geschikte dashcam), zal Onze totale aansprakelijkheid jegens U met betrekking tot alle verliezen en vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden en de MyNextbase Emergency SOS-dienst, hetzij contractueel, hetzij buitencontractueel (met inbegrip van nalatigheid), hetzij wegens schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, in geen geval in totaal meer bedragen dan (i) £100 (honderd pond) of (ii) 200% (tweehonderd procent) van de abonnementskosten (indien van toepassing) die U hebt betaald in het kader van deze overeenkomst voor dat abonnement op de MyNextbase Emergency SOS-dienst.
  4. Wij sluiten alle impliciete waarborgen, garanties, voorwaarden of andere verklaringen die van toepassing kunnen zijn op de MyNextbase Emergency SOS-dienst uit.
 19. Onze aansprakelijkheid voor verlies of schade die U lijdt als U deze voorwaarden in de Verenigde Staten bent aangegaan:
  1. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, BIJZONDERE, BESTRAFFENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTDERVING OF VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, VOOR BEDRIJFSONDERBREKING, VOOR VERLIES VAN PRIVACY, VOOR CORRUPTIE, SCHADE EN VERLIES VAN GEGEVENS OF PROGRAMMA'S, VOOR HET NIET NAKOMEN VAN ENIGE VERPLICHTING, MET INBEGRIP VAN ENIGE WETTELIJKE PLICHT, PLICHT TE GOEDER TROUW OF PLICHT TOT REDELIJKE ZORGVULDIGHEID, VOOR NALATIGHEID, VOOR ECONOMISCH VERLIES, EN VOOR ELK ANDER GELDELIJK OF ANDER VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK) DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-DIENST TE GEBRUIKEN, ONZE GELEVERDE OF NIET GELEVERDE ONDERSTEUNING OF ANDERE DIENSTEN OF ENIGSZINS ONDER OF IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN DEZE VOORWAARDEN, HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE (UIT OVEREENKOMST, UIT ONRECHTMATIGE DAAD OF OP ENIGE ANDERE WIJZE ONTSTAAN), EN ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

   BEHALVE VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ANDERS VEREIST, ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE SCHADE IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN (1) 200% (TWEEHONDERD PROCENT) VAN DE ABONNEMENTSKOSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING) DIE U ONDER DEZE OVEREENKOMST HEBT BETAALD VOOR UW ABONNEMENT OP DE MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-DIENST EN (2) $130 (HONDERDDERTIG DOLLAR).

   NIETS IN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT OF SLUIT ENIGE VORDERING GESTEUND OP OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL UIT. VERDER IN HET GEVAL DAT EEN VRIJWARINGSCLAUSULE, AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITING OF -BEPERKING IN DEZE OVEREENKOMST NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DAN IS ALLEEN DIE VRIJWARINGSCLAUSULE, AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITING OF -BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING EN BLIJFT U GEBONDEN DOOR ALLE OVERIGE VRIJWARINGSCLAUSULES, AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITINGEN OF –BEPERKINGEN.

  2. ZIE OOK DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ONDER DE TITEL "VOLLEDIGE OVEREENKOMST" HIERONDER.
 20. Gelieve back-ups te maken van de inhoud en gegevens
  1. Wij raden U aan regelmatig een back-up van Uw gegevens te maken vóór, tijdens en na het gebruik van de MyNextbase Emergency SOS-dienst, aangezien Wij niet verantwoordelijk zijn voor het maken van een back-up van Uw gegevens; en
  2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade (ook niet aan gegevens en inhoud) die U lijdt omdat U geen back-up van Uw gegevens hebt gemaakt.
 21. Controleer of de MyNextbase Emergency SOS-dienst geschikt is voor U. De MyNextbase Emergency SOS-dienst is niet ontwikkeld om aan Uw individuele vereisten te voldoen. Gelieve na te gaan of de functies en functionaliteit van de MyNextbase Emergency SOS-dienst (zoals beschreven op Onze website) voldoen aan Uw eisen.
 22. Wij kunnen deze overeenkomst aan iemand anders overdragen en Wij kunnen gebruik maken van onderaannemers
  1. Wij zijn gerechtigd om Onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie. Wij zullen U altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en Wij zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op de rechten van Consumenten onder deze voorwaarden.
  2. Wij kunnen Onze verplichtingen onder deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk uitbesteden. Wij zijn aansprakelijk voor het handelen en nalaten van Onze onderaannemers.
 23. U heeft Ons akkoord nodig om Uw rechten aan iemand anders over te dragen
  1. U bent slechts gerechtigd om Uw rechten of Uw verplichtingen onder deze voorwaarden alleen aan een andere persoon over te dragen indien Wij daar schriftelijk mee instemmen.
 24. Geen rechten voor derden
  1. Deze overeenkomst werd tussen U en Ons aangegaan. Geen enkele andere persoon heeft het recht om deze voorwaarden af te dwingen.
 25. Indien een rechtbank een deel van deze overeenkomst niet afdwingbaar of onwettig acht, blijft de rest uitwerking hebben
  1. Elk van de alinea's van deze voorwaarden staat op zichzelf. Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat één van deze bepalingen onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige alinea’s volledig van kracht.
 26. Zelfs als Wij niet aandringen op strikte uitvoering van deze overeenkomst, kunnen Wij de uitvoering later nog steeds afdwingen
  1. Zelfs als Wij de uitvoering van deze overeenkomst niet onverwijld afdwingen, zijn Wij op een later ogenblik nog steeds gerechtigd om dat af te dwingen. Indien Wij er niet onmiddellijk op aandringen dat U iets doet wat U op grond van deze voorwaarden verplicht bent te doen, of indien Wij niet onverwijld maatregelen nemen tegen U met betrekking tot Uw inbreuken op deze overeenkomst, betekent dat niet dat U die dingen niet hoeft te doen en het zal Ons niet weerhouden om op een later tijdstip maatregelen jegens U op te leggen.
 27. Volledige overeenkomst:
  1. Voor personen die deze voorwaarden niet in de Verenigde Staten zijn aangegaan
   1. Deze paragraaf 27 is niet op U van toepassing als U een Consument bent.
   2. Indien U geen Consument bent:
    1. Vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen U en Ons met betrekking tot de MyNextbase Emergency SOS-dienst en vervangen en vernietigen alle eerdere overeenkomsten, beloften, toezeggingen, verzekeringen, garanties, waarborgen, verklaringen en afspraken tussen Ons, schriftelijk als mondeling, met betrekking tot hun onderwerp.
    2. Erkent en gaat U ermee akkoord dat door het aangaan van deze voorwaarden:
     1. De MyNextbase Emergency SOS-dienst (zowel het initiële abonnement als de betaalde abonnementen) worden geleverd “zoals ze zijn”;
     2. Wij geven geen andere verklaringen, garanties, waarborgen, verbintenissen, voorwaarden of toezeggingen met betrekking tot de MyNextbase Emergency SOS-dienst dan die welke uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn opgenomen;
     3. elke verklaring, verzekering, verbintenis, voorwaarde of garantie die door de wet, de rechtspraak of welke rechtsregel dan ook impliciet of uitdrukkelijk aan deze voorwaarden zou worden toegevoegd, hierbij wordt uitgesloten, voor zover en in de ruimste mate dat de wet dat toestaat. Wij zijn bijvoorbeeld niet gehouden om te garanderen dat de MyNextbase Emergency SOS-dienst geschikt is voor Uw doeleinden.
     4. U niet op verklaringen, mededelingen, verzekeringen of garanties (dan wel of zij onachtzaam dan wel uit onzorgvuldigheid werden gedaan) die niet in deze voorwaarden zijn opgenomen, vertrouwt; en,
    3. U en Wij erkennen en gaan ermee akkoord dat geen van beide partijen enige vordering zal hebben indien door enige verklaring in deze voorwaarden de zaken uit onachtzaamheid of onopzettelijk verkeerd voorgesteld werden, dan wel door een onachtzaamheid onjuist vermeld werden.
  2. Voor personen die in de Verenigde Staten deze voorwaarden zijn aangegaan:
   1. DE MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-DIENST (ZOWEL HET INITIËLE ABONNEMENT ALS DE BETAALDE ABONNEMENTSDIENST) WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS" EN WIJ GEVEN GEEN VERKLARING EN GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES ERVAN. MET UITZONDERING VAN ENIGE GARANTIE, WAARBORG, VOORWAARDE OF VERKLARING WAARVAN DE OMVANG NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. WIJ GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, WAARBORG, VERKLARING OF VOORWAARDE (EXPLICIET OF IMPLICIET, HETZIJ INGESTELD DOOR DE WET, RECHTSPRAAK, GEWOONTE, GEBRUIK OF OP ENIGE ANDERE WIJZE) MET BETREKKING TOT ENIGE AANGELEGENHEID MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, INTEGRATIE OF TOEPASBAARHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U AANVAARDT ALLE MOGELIJKE FOUTEN EN ALLE RISICO'S MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES EN NEEMT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE KEUZE VAN DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE OM DE BEOOGDE RESULTATEN TE BEREIKEN OP ZICH, NET ZOALS MET BETREKKING TOT DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN VERKREGEN VAN DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE. ZONDER DE DRAAGWIJDTE VAN DE VOORGAANDE BEPALINGEN TE BEPERKEN, GEEFT DE RECHTHEBBENDE GEEN VERKLARING EN GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE FOUTLOOS OF VRIJ VAN ONDERBREKINGEN OF ANDERE STORINGEN ZAL ZIJN OF DAT DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE ZAL VOLDOEN AAN EEN OF MEER VAN UW EISEN, AL DAN NIET KENBAAR GEMAAKT AAN ONS.
 28. Welke wetten op deze voorwaarden van toepassing zijn en waar U juridische procedures kunt aanhangig maken
  1. Als U een Consument bent die deze voorwaarden buiten de Verenigde Staten is aangegaan:
   1. is op deze voorwaarden Engels recht van toepassing en kunt U een juridische procedure met betrekking tot deze voorwaarden en de MyNextbase Emergency SOS-dienst aanhangig maken voor de Engelse rechtbanken.
   2. en indien U in Schotland woont, kunt U een juridische procedure met betrekking tot deze voorwaarden en de MyNextbase Emergency SOS-dienst aanhangig maken bij de Schotse of Engelse rechtbanken.
   3. en indien U in Noord-Ierland woont, kunt U een juridische procedure starten met betrekking tot deze voorwaarden en de MyNextbase Emergency SOS-dienst bij de Noord-Ierse of de Engelse rechtbanken.
   4. met uitzondering van hetgeen hierboven beschreven, zijn deze voorwaarden onderworpen aan de wetten van het land in de Europese Economische Ruimte waar U als Consument deze voorwaarden bent aangegaan, en kunt U een juridische procedure aanhangig maken met betrekking tot deze voorwaarden en de MyNextbase Emergency SOS-dienst bij de rechtbanken van dat land en in het land waar U binnen de Europese Economische Ruimte verblijft, indien U een Consument bent die deze licentie binnen de Europese Economische Ruimte heeft afgesloten.
   5. met uitzondering van hetgeen hierboven beschreven, zijn deze voorwaarden onderworpen aan de wetten van het land waar U als Consument deze voorwaarden bent aangegaan en U kunt een juridische procedure starten met betrekking tot deze voorwaarden en de MyNextbase Emergency SOS-dienst aanspannen bij de rechtbanken van dat land en in het land waar U gewoonlijk verblijft.
 29. Als U geen Consument bent en deze voorwaarden niet in de VS bent aangegaan:
  1. Worden deze voorwaarden en elk geschil of vordering die hieruit voortvloeit of mee verband houdt of hetzelfde voorwerp heeft (met inbegrip van niet-contractuele geschillen en vorderingen) beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engels recht.
  2. Gaan beide partijen er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland de exclusieve bevoegdheid hebben om elk geschil of vordering die voortvloeit uit deze voorwaarden ermee verband houdt of hetzelfde voorwerp heeft (met inbegrip van niet-contractuele geschillen en vorderingen) te beslechten.
  3. Als U deze voorwaarden in de VS bent aangegaan:
  4. Worden deze voorwaarden beheerst door de federale wetgeving van de Verenigde Staten en de wetten van de staat Delaware, op voorwaarde echter dat de wetten van de Amerikaanse staat waar U woont, van toepassing zijn op vorderingen gesteund op statelijk consumentenrecht, oneerlijke concurrentie of soortgelijke wetten, inzoverre dit door de wet vereist zou zijn. Voor zover de wet dat toestaat, komen Wij en U hierbij uitdrukkelijk overeen om afstand te doen van enig recht op een juryrechtspraak in verband met deze voorwaarden.
  5. Gaan U en Wij akkoord met de rechtsbevoegdheid van de staat Delaware om geschillen, vorderingen of betwistingen op te lossen die zich voordoen in verband met deze voorwaarden en die niet onderworpen zijn aan verplichte arbitrage zoals hieronder beschreven.
  6. AFSTAND VAN GROEPSACTIE EN INSTEMMING MET BINDENDE ARBITRAGE
   1. Akkoord om te arbitreren. Indien U deze voorwaarden in de Verenigde Staten bent aangegaan, is deze clausule op U van toepassing. Als er een geschil, vordering of betwisting van welke aard dan ook met betrekking tot één van Onze producten, diensten of enig ander aspect van deze voorwaarden ontstaat tussen U en Ons, en de partijen niet in staat zijn het geschil informeel binnen een redelijke termijn op te lossen, komen U en Wij hierbij overeen het geschil op te lossen door middel van bindende individuele arbitrage voor de American Arbitration Association ("AAA") onder de Amerikaanse Federal Arbitration Act ("FAA"), en het geschil niet aanhangig te maken voor enige rechtbank (noch voor een rechtbank samengesteld uit professionele rechters, noch voor een rechtbank samengesteld uit een jury).
   2. Afstand van groepsactie vorderingen. Alle procedures, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, collectieve rechtszaken (groepsactie vorderingen), collectieve arbitrage, particuliere advocaten-generaal rechtszaken, of het combineren van individuele rechtszaken zonder de toestemming van alle partijen, zijn verboden. DOOR DEZE OVEREENKOMST TE AANVAARDEN, STEMT U ERMEE IN OM GEEN VAN DE BOVENGENOEMDE GROEPSACTIE VORDERINGEN EN MEERPARTIJENPROCEDURES TE STARTEN OF ERAAN DEEL TE NEMEN, EN ELKE VORDERING DIE DOOR U WORDT INGESTELD EN ELKE SCHADELOOSSTELLING INDIEN VAN TOEPASSING, DIE U WORDT TOEGEKEND, MOETEN OP INDIVIDUELE BASIS PLAATSVINDEN, ZOALS BEPAALD IN DEZE CLAUSULE. Indien een rechter oordeelt dat het toepasselijk recht zich verzet tegen de tenuitvoerlegging van één van de beperkingen van dit lid met betrekking tot een bepaalde vordering tot onttrekking, dan zal die vordering (en alleen die vordering) aan arbitrage worden onttrokken en kan zij voor de rechtbank aanhangig worden gemaakt. Indien deze paragraaf niet afdwingbaar wordt bevonden, dan is de gehele afstand van groepsactie vorderingen en de overeenkomst tot bindende arbitrage nietig.
   3. Uitzonderingen. Niettegenstaande enige tegenstrijdige verklaring hierboven, zal niets hierin geacht worden afstand te doen van het recht van een partij (1) om een individuele vordering in te stellen voor een Amerikaanse “small claims” rechtbank of (2) een individuele vordering in te stellen met het oog op het verkrijgen van slechts tijdelijke of voorlopige geïndividualiseerde maatregelen voor een rechtbank, in afwachting van een definitieve uitspraak van de arbitrage, of (3) het onder de aandacht brengen van kwesties bij de federale, staats- of lokale instanties (en dergelijke instanties kunnen gerechtigd zijn om voor naam en voor rekening van een partij, zoals toegestaan door de wet, schadeloosstelling na te streven). Bovendien vereisen deze afstand van groepsactie vordering en de instemming met bindende arbitrage niet dat er arbitrage vereist is voor geschillen met betrekking tot de handhaving of geldigheid van Uw (of Uw licentiegevers) of Onze (of Onze licentiegevers) intellectuele eigendomsrechten.
   4. Arbitragecode. In het geval van een bindende individuele arbitrageprocedure tussen partijen zal een neutrale arbiter beslissen en zal de beslissing van de arbiter definitief zijn, met uitzondering van de beperkte mogelijkheid tot beroep zoals toegestaan onder de FAA, en de arbiter zal de exclusieve bevoegdheid hebben om te oordelen over zijn eigen jurisdictie, met inbegrip van een uitspraak over het bestaan, de reikwijdte of de geldigheid van deze overeenkomst, of met betrekking tot de mogelijkheid om in arbitrage te beslissen over een vordering of tegenvordering. Elke arbitrage op grond van deze bepalingen zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de arbitrageregels voor Consumenten van de AAA (of, indien U een niet-Consument bent die onder deze bepaling valt, de commerciële arbitrageregels (Commercial Arbitration Rules) van de AAA) of de op dat ogenblik van kracht zijnde equivalente regels, behalve in de mate waarin deze voorwaarden wijzigingen hebben ondergaan. Arbitragezittingen vinden plaats in de regio (county) of gemeente (parish) van Uw woonplaats, tenzij de toepasselijke AAA-regels voorzien in een telefonische hoorzitting en/of hoorzitting uitsluitend op basis van documenten in de gegeven omstandigheden. De arbiter velt een schriftelijke en met redenen omklede beslissing die voldoende is om de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de beslissing en eventuele schadeloosstelling, indien van toepassing, gesteund worden, uit te leggen.
   5. AAA-regels; Vergoedingen. De AAA-regels, samen met instructies om een arbitrage op te starten, zijn beschikbaar op www.adr.org, en U kunt contact opnemen met de AAA op 1-800-778-7879. Als U een vergoeding moet betalen om de vordering tot arbitrage in te dienen, zullen Wij U de indieningstaks vergoeden, tenzij Uw vordering een bedrag van meer dan $10.000 bedraagt. Wij dekken alle andere van toepassing zijnde arbitragekosten, of arbitervergoeding, indien die kosten hoger zijn dan de kosten die U zou moeten betalen in verband met het nastreven van Uw vordering voor een rechtbank. Wij zullen het deel van deze kosten of bedragen die hoger zijn dan de kosten die U bij een rechtszaak in een rechtbank zou hebben betaald, dragen.
   6. Overleven. Deze afstand van groepsactie vorderingen en de overeenkomst tot bindende arbitrage blijven ook na de beëindiging van deze voorwaarden en na de beëindiging van elke licentie die op grond van deze overeenkomst is verleend, van kracht.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugsturen als U de overeenkomst wil herroepen)

Aan: Portable Multimedia Limited, Nextbase Product Support Centre, Unit 2 Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3ED, Engeland. Tel: +44(0) 2920 866 866 429. E-mail: [email protected]:

Ik/Wij [*] deel/delen [*] U hierbij mede dat Ik/Wij [*] Onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/ levering voor de voor de volgende dienst [*] herroep/herroepen [*],

Besteld op [*]/ontvangen op [*],

Naam/ Namen [*] consument(en),

Adres consument(en),

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

[*] Doorhalen wat niet van toepassing is.

© Crown copyright 2013.