MyNextbase Software: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers


MyNextbase Software: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

BELANGRIJK:

 • U DIENT 18 JAAR OF OUDER TE ZIJN OM DEZE VOORWAARDEN TE AANVAARDEN - ALS U GEEN 18 JAAR OF OUDER BENT, IS HET NIET TOEGESTAAN OM DEZE SOFTWARE OF DE BIJBEHORENDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, NOCH IS HET DAN TOEGESTAAN OM DEZE VOORWAARDEN TE AANVAARDEN NAMENS EEN ONDERNEMING DIE U VERTEGENWOORDIGT.
 • LEES DEZE LICENTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, ZE BEVATTEN IMMERS WETTELIJKE VERPLICHTINGEN EN BELANGRIJKE VOORWAARDEN WAAROP WIJ ONS BEOGEN TE BEROEPEN - BIJVOORBEELD BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID.
 • DOOR OP DE KNOP "AANVAARDEN" TE KLIKKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN EN ZIJN ZIJ BINDEND VOOR U OF, WAT ONDERNEMINGEN BETREFT, VOOR DE ONDERNEMING DIE U VERTEGENWOORDIGT.
 • ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MOET U DEZE SOFTWARE OF DE BIJBEHORENDE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN, AANGEZIEN U DOOR DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, DEZE VOORWAARDEN AANVAARDT.
 • ALS U DEZE VOORWAARDEN IN DE VERENIGDE STATEN AANGAAT, LEES DAN DE BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN DE VERKLARING VAN AFSTAND VAN GROEPSACTIE ONDER DE TITEL "WELKE WETTEN OP DEZE LICENTIE VAN TOEPASSING ZIJN EN WAAR U JURIDISCHE PROCEDURES KUNT AANHANGIG MAKEN" HIERONDER. DEZE BEPALING IS VAN BELANG VOOR DE WIJZE WAAROP GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN WORDEN BESLECHT.
 • Wij raden U aan deze voorwaarden aan te gaan in het land waar U gewoonlijk verblijft, aangezien bepaalde kenmerken en toepassingen landgebonden zijn, evenals de wetgeving die van toepassing zal zijn op deze voorwaarden. Gelieve de uitleg over wat "Wij" betekent in de paragraaf getiteld "Wie Wij zijn en wat deze licentie doet" hieronder, en de uitleg over wat "U" en "Uw" betekenen in het punt "Bevoegdheid tot aankoop" aan het einde van dit onderdeel "Belangrijk", te raadplegen.
 • Wij verlenen U het recht om de Software en de Documentatie onder deze voorwaarden te gebruiken. Wij verkopen de Software of de Documentatie niet aan U en U zult er geen eigenaar van zijn.
 • Het MyNextbase softwarepakket bestaat uit een aantal verschillende onderdelen (met inbegrip van de "Player" (desktoptoepassing), "Connect" (mobiele apparaattoepassing) en "Cloud" (cloud-gebaseerde toepassing) - sommige van de voorwaarden die in dit document worden beschreven zijn alleen van toepassing op bepaalde onderdelen - waar dat het geval is, wordt dat duidelijk aangegeven.
 • De MyNextbase Emergency SOS-dienst vereist (na 12 maanden), een geldig abonnement is niet in alle landen beschikbaar en heeft extra vereisten om te kunnen functioneren. Voor volledige details kunt U Onze website raadplegen (Gelieve de uitleg over wat "Onze" betekent in de paragraaf "Wie Wij zijn en wat deze licentie doet" hieronder, te raadplegen) en de MyNextbase Emergency SOS-servicevoorwaarden voor alle functies, functionaliteit, vereisten en beperkingen [link invoegen].
 • Als U vragen heeft over deze voorwaarden, gelieve dan met Ons contact op te nemen (gelieve de uitleg over wat "Ons" betekent in de paragraaf "Wie Wij zijn en wat deze licentie doet" hieronder, te raadplegen) om ze te bespreken vooraleer U ze aangaat (de contactopties worden hieronder gegeven onder de titel "Ons Contacteren").
 • Als U juridisch advies over deze voorwaarden wilt, neem dan contact op met Uw juridisch adviseur of, als U een inwoner van het Verenigd Koninkrijk bent, met het Citizens Advice Bureau vooraleer U de voorwaarden aanvaardt.
 • In deze licentieovereenkomst gebruiken Wij een aantal bewoordingen die vastgelegde betekenissen hebben. In dat geval verschijnt de bewoording in het vetgedrukt de eerste keer dat Wij haar gebruiken, of zullen Wij U de eerste keer dat die bewoording gebruikt wordt in deze voorwaarden, kenbaar maken waar haar betekenis kan worden gevonden, en zal zij elke andere keer dat zij wordt gebruikt, met een hoofdletter worden geschreven.
 • Sommige van de voorwaarden in deze licentie zijn alleen van toepassing op consumenten. Onder "Consument" wordt verstaan een persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Zo zijn naamloze vennootschappen, net zoals individuen die de Software of Documentatie geheel of gedeeltelijk voor zakelijke doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld geen 'consumenten'.
 • Als Wij in deze voorwaarden de termen met inbegrip van, bijvoorbeeld, zoals, of een soortgelijke uitdrukking gebruiken, geven Wij voorbeelden en die termen zullen de betekenis van de woorden, beschrijvingen, definities, zinnen of termen die daarop volgen, niet beperken.
 • Bevoegdheid tot aankoop. Indien U geen Consument bent, bevestigt U dat U de bevoegdheid hebt om de onderneming te binden namens welke U deze voorwaarden aanvaardt. In die context zullen de verwijzingen naar "U" en "Uw" betrekking hebben op die onderneming. Anders zijn de verwijzingen naar "U" en "Uw" voor U, de persoon die deze licentie aangaat.

Wie Wij zijn en wat deze licentie doet

Wij zijn Portable Multimedia Limited (met als ondernemingsnummer 04038169, gevestigd te Engeland) met als handelsnaam "Nextbase". Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW, Engeland. Wij zullen in deze voorwaarden worden aangeduid als "Wij", "Ons" of "Onze".

In ruil voor Uw toestemming om aan deze voorwaarden te voldoen, geven Wij U een licentie om deze te gebruiken:

 • Het MyNextbase softwarepakket (met inbegrip van de "Player" (desktoptoepassing), "Connect" (mobiele apparaattoepassing) en "Cloud" (de cloud-gebaseerde toepassing) samen de ("Software") genoemd en eventuele updates of aanvullingen daarop; en
 • De bijbehorende elektronische documentatie en materialen (bijvoorbeeld handleidingen en gebruikershandleidingen) ("Documentatie").

Uw privacy:

 • Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn Wij verplicht U bepaalde informatie te verstrekken over wie Wij zijn, hoe en voor welke doeleinden Wij Uw persoonlijke gegevens verwerken en wat Uw rechten zijn met betrekking tot Uw persoonlijke gegevens en hoe U deze kunt uitoefenen.
 • Deze informatie wordt verstrekt op https://www.nextbase.com/en-gb/privacy-policy/ en het is belangrijk dat U deze informatie leest.
 • Gelieve er rekening mee te houden dat internettransmissies nooit volledig privé of veilig zijn en dat elk bericht of informatie die U verzendt met behulp van de Software of een bijbehorende dienst door anderen gelezen of onderschept kan worden, zelfs als er een speciale melding is dat een bepaalde transmissie gecodeerd is.

Wij kunnen locatiegegevens verzamelen

 • Bepaalde diensten die toegankelijk zijn via de MyNextbase-Software (bijvoorbeeld de MyNextbase Emergency SOS-dienst) maken gebruik van locatiegegevens die door Uw apparaten worden verzonden. Gelieve Ons privacybeleid te raadplegen voor meer informatie.
 • Alle locatiegegevens worden verwerkt in overeenstemming met Ons privacybeleid.

Wij kunnen technische gegevens verzamelen over Uw PC, laptop, telefoon en apparaten.

 • Door de Software en de Documentatie te gebruiken, gaat U ermee akkoord dat Wij technische informatie verzamelen en gebruiken met betrekking tot de apparaten waarop U de Software en Documentatie gebruikt en met betrekking tot de bijbehorende software, hardware en randapparatuur om Onze producten en software te verbeteren en diensten aan U te leveren. Dergelijke informatie en gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met Ons privacybeleid.

Aanvullende voorwaarden voor specifieke diensten

Bovendien zijn voor de hieronder vermelde diensten aanvullende voorwaarden van toepassing:

 • MyNextbase Emergency SOS-dienst (toegankelijk via de MyNextbase Connect App)
 • MyNextbase Cloud service

Gelieve Onze website te raadplegen voor meer informatie over de voorwaarden die van toepassing zijn op de bovenstaande diensten.

Voorwaarden App store zijn eveneens van toepassing

De manieren waarop U de MyNextbase Connect App en de bijbehorende documentatie kunt gebruiken, kunnen ook worden beheerst door de regels en reglementen van een App Store, naast de voorwaarden die in deze licentie worden uiteengezet.

Als U de MyNextbase Connect App hebt gedownload van de:

In geval van tegenstrijdigheden tussen de twee versies voorwaarden zijn de relevante regels en de reglementen van de App Store van toepassing in plaats van deze voorwaarden voor zover die tegenstrijdigheid uitsluitend betrekking heeft tot Uw gebruik van de MyNextbase Connect App. Deze voorwaarden blijven van toepassing voor zover er geen tegenstrijdigheden zijn en blijven van toepassing met betrekking tot Uw gebruik van alle andere onderdelen van de Software en Documentatie.

Software functies en functionaliteit

 • Gelieve Onze website te raadplegen voor meer informatie over de MyNextbase-softwarefuncties, functionaliteitseisen en beperkingen.
 • Belangrijk: voor de MyNextbase Emergency SOS-diensten (toegankelijk via de MyNextbase Connect App) is (na 12 maanden) een geldig abonnement vereist, de diensten zijn niet in alle landen beschikbaar en hebben bijkomende vereisten om te kunnen functioneren – Gelieve voor meer informatie Onze website en de MyNextbase Emergency SOS-dienstvoorwaarden [INSERT LINK] te raadplegen wat de functies, functionaliteit, vereisten en beperkingen betreft.
 • Aangezien de Software en de Documentatie U gratis ter beschikking worden gesteld, worden deze geleverd "zoals ze zijn". Dit betekent bijvoorbeeld dat Wij geen garanties geven dat de Software of de Documentatie van bevredigende kwaliteit zullen zijn, geschikt voor een bepaald doel of zoals beschreven.

Systeem- en hardware vereisten

 • Om te kunnen functioneren, vereist het MyNextbase softwarepakket:
  • voor het gebruik van de MyNextbase Connect App: Android 5.1 of IOS 12.1 of een recenter besturingssysteem; en
  • voor het gebruik van de MyNextbase Player desktoptoepassing en MyNextbase Cloud:
   • de laatste versie van een veelgebruikte internetbrowser; en
   • de laatste of twee eerdere versies van het Windows- of MAC-OS besturingssysteem (zoals die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt).
 • Aanvullend vereist de MyNextbase Connect App om te kunnen functioneren:
  • Dat de MyNextbase Connect App wordt geopend op de betreffende smartphone; en
  • Dat de betreffende smartphone moet beschikken over Wi-Fi of de mogelijkheid moet hebben om telefonie en data te gebruiken (inclusief roaming, indien van toepassing).
 • Aanvullend vereist de MyNextbase Player desktopsoftware om te kunnen functioneren:
  • Dat de computer of het apparaat van waaruit toegang wordt verkregen tot het MyNextbase softwarepakket Wi-Fi toegang heeft om volledig te kunnen functioneren.

Ondersteuning voor de software en hoe U Ons over problemen kunt berichten. Als U meer wilt weten over de software of als U problemen ondervindt bij het gebruik ervan, raadpleeg dan Onze klantendienst.

Ons Contacteren:

Als U om welke reden dan ook contact met Ons wilt opnemen (bijvoorbeeld als deze licentie vereist dat U Ons een formele kennisgeving stuurt), gelieve dan Onze klantenservice te e-mailen, aan te schrijven of te telefoneren:

 • voor UK:
  • e-mail: [email protected]
  • adresseer Ons op Nextbase Product Support Centre, Unit 2 Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3ED; of
  • telefoneer +44(0) 2920 866 866 429.
 • Voor alle andere landen: gebruik Uw lokale contactgegevens zoals weergegeven op Onze website.

Wij zullen de ontvangst van Uw post- en e-mailcommunicatie onmiddellijk bevestigen, meestal per e-mail.

Hoe Wij met U zullen communiceren. Als Wij met U contact dienen op te nemen, zullen Wij dat doen per telefoon, e-mail, SMS, in-app bericht of per post, met behulp van de contactgegevens die U Ons hebt verstrekt.

Hoe U de Software mag gebruiken, inclusief het aantal apparaten waarop U de Software mag gebruiken

In ruil voor Uw instemming om deze voorwaarden na te leven, kunt U:

 • de Software (en eventuele updates van de Software) installeren, downloaden of streamen naar en een kopie ervan gebruiken, telkens, op (a) één pc of laptop en (b) één mobiel apparaat;
 • de Software bekijken, gebruiken en weergeven op de apparaten die in de bovenstaande paragraaf zijn toegelaten, doch slechts voor Uw persoonlijke huishoudelijke (niet-zakelijke, niet-commerciële, niet-verkoop) doeleinden (indien U een Consument bent) of voor Uw interne zakelijke doeleinden (indien U geen Consument bent), en niet (ongeacht of U een Consument of een onderneming bent) voor enige commerciële exploitatie of commercieel gewin;
 • gebruik maken van enige Documentatie ter ondersteuning van het U toegestane gebruik van de Software zoals hierboven beschreven;
 • mits U voldoet aan de licentiebeperkingen die in deze licentie worden uiteengezet, maximaal één kopie van de Software en de Documentatie voor back-updoeleinden maken (op voorwaarde dat als U dergelijke kopieën maakt U ermee instemt dat U Onze auteursrechtvermeldingen niet van deze kopieën zult verwijderen);
 • gratis aanvullende softwarecode of updates van de Software ontvangen en gebruiken die Wij U gratis kunnen verstrekken of die Wij van tijd tot tijd algemeen beschikbaar stellen.

U mag de Software niet aan iemand anders overdragen.

Wij geven U een persoonlijk gebruiksrecht op de Software en de Documentatie zoals beschreven in deze licentie.

Tenzij U Onze voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor verkrijgt (die Wij U als U een Consument bent, niet op onredelijke wijze zullen uitstellen te geven of weigeren te geven), mag U de Software of de Documentatie (of een deel daarvan) of Uw rechten om deze te gebruiken, noch voor geld, noch voor iets anders, noch gratis, aan iemand anders overdragen.

Als U een PC, laptop, telefoon of apparaat verkoopt waarop de Software of de Documentatie is geïnstalleerd, moet U de Software en de Documentatie verwijderen voordat U deze verkoopt, tenzij U Onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt verkregen om deze geïnstalleerd te laten.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Het kan nodig zijn om deze voorwaarden te wijzigen om veranderingen in de wet of in de aanbevelingen te weerspiegelen, of om ook extra functies die Wij introduceren op juiste wijze te behandelen, of om veranderingen in Onze onderneming of aan de voorwaarden waartegen Wij de Software of de Documentatie beschikbaar willen stellen weer te geven.

Wij zullen U op de hoogte brengen van elke wijziging door U een e-mail te sturen, een push-melding of een in-app-melding te tonen met details van de wijziging of U op de hoogte stellen van een wijziging wanneer U de volgende keer de Software opent of de Documentatie opent.

Indien U de gemelde wijzigingen niet aanvaardt, is het U niet toegestaan de Software en de Documentatie te blijven gebruiken, en moet U het gebruik van de Software en de Documentatie staken vanaf het moment dat dergelijke wijzigingen van kracht worden.

Door de Software of de Documentatie te blijven gebruiken, gaat U akkoord met dergelijke wijzigingen aan deze voorwaarden.

Updates van de software

Van tijd tot tijd kunnen Wij de Software bijwerken, bijvoorbeeld om de prestaties te verbeteren, de functionaliteit te verbeteren, om wijzigingen in besturingssystemen weer te geven of om veiligheidsproblemen aan te pakken.

Als U ervoor kiest dergelijke updates niet te installeren of als U zich afmeldt voor automatische updates, kunt U de Software of de Documentatie mogelijk niet blijven gebruiken, tenzij en tot op het ogenblik dat U de relevante update(s) installeert.

Als iemand anders eigenaar is van de PC, laptop, telefoon of apparaat welke U gebruikt

Als U de Software downloadt of streamt naar een PC, laptop, telefoon of ander apparaat welke geen eigendom van U is, moet U de toestemming van de eigenaar hebben om dat te doen.

Tenzij U een onderneming vertegenwoordigt (in welk geval die onderneming verantwoordelijk is voor de naleving van deze voorwaarden), bent U verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden, ongeacht of U al dan niet eigenaar bent van de PC, laptop, telefoon of ander apparaat.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor andere websites waar U naartoe linkt.

De Software of Documentatie kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites die niet door Ons worden beheerd. Dergelijke onafhankelijke sites staan niet onder Onze controle, en Wij zijn er niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor en hebben hun inhoud, hun gebruiks-/aankoopvoorwaarden of hun eventuele privacybeleid niet gecontroleerd of goedgekeurd.

Indien U gebruik maakt van en/of iets koopt van dergelijke onafhankelijke sites, zal een dergelijk gebruik en/of aankoop onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden tussen U en de betreffende eigenaar/exploitant van de betreffende site.

U moet zelf een onafhankelijk oordeel vellen over het gebruik van dergelijke onafhankelijke sites, inclusief of U producten of diensten van deze sites wilt kopen.

Licentiebeperkingen

U gaat ermee akkoord dat U:

 • (behalve wanneer de toepasselijke wetgeving vereist dat het wordt toegelaten) de Software of de Documentatie in geen enkele vorm verhuurt, in leasing geeft, in sublicentie geeft, uitleent, ter beschikking stelt of op enige andere wijze beschikbaar stelt, geheel of gedeeltelijk, aan enige persoon zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • (behalve wanneer de toepasselijke wetgeving vereist dat het wordt toegelaten) de Documentatie of de Software niet kopieert, met uitzondering van één back-up van de Software die U mag maken, zoals toegestaan door deze voorwaarden;
 • (behalve wanneer de toepasselijke wetgeving vereist dat het wordt toegelaten) het geheel, dan wel een deel van de Documentatie of de Software niet vertaalt, samenvoegt, aanpast, varieert, wijzigt of verandert, noch toestaat dat de Software of enig deel ervan gecombineerd met of geïncorporeerd wordt in andere programma's, behalve voor zover dit noodzakelijk is om de Software te gebruiken op apparaten zoals toegestaan door deze voorwaarden;
 • Zich zal onthouden van het demonteren, decompileren, reverse-engineeren of creëren van afgeleide werken op basis van het geheel of een deel van de Software, noch te proberen om dergelijke dingen te doen, behalve als de toepasselijke wetgeving vereist dat dit wordt toegelaten ("Toegestane Activiteit"), en mits dat de informatie die U tijdens dergelijke activiteiten verkrijgt:
 • niet zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming openbaar wordt gemaakt of gecommuniceerd aan derden aan wie zulke bekendmaking of communicatie niet noodzakelijk is om de Toegestane Activiteit uit te voeren; en
 • niet gebruikt wordt om software te maken die qua profiel substantieel gelijkaardig is aan de Software;
 • op een veilige plaats wordt bewaard; en
 • alleen gebruikt wordt voor de Toegestane Activiteit;
 • voldoet aan alle van toepassing zijnde technologiecontrole- of exportwetten en -regelgeving die van toepassing zijn op de Software, de Documentatie en de technologie die gebruikt of ondersteund wordt door de Software of een daarmee samenhangende dienst;
 • de Software of de Documentatie (geheel of gedeeltelijk) niet beschikbaar stelt aan een andere persoon zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aanvaardbare gebruiksbeperkingen

U zal:

 • U bij het gebruik van de MyNextbase Connect App aan alle toepasselijke rij- en verkeersveiligheidswetten houden;
 • de Software of een verwante dienst niet gebruiken op een onwettige wijze, voor onwettige doeleinden of op enige andere wijze die niet in overeenstemming is met deze licentie, of frauduleus of kwaadwillig handelen, bijvoorbeeld door het hacken of invoegen van een kwaadaardige code, zoals virussen, of schadelijke gegevens, in de Software, een verwante dienst of een besturingssysteem;
 • geen inbreuk plegen op Onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden met betrekking tot Uw gebruik van de Documentatie, de Software of een daarmee samenhangende dienst;
 • geen materiaal verzenden dat lasterlijk, aanstootgevend of anderszins bezwarend is met betrekking tot Uw gebruik van de Software of een daarmee samenhangende dienst;
 • de Software of een daarmee samenhangende dienst niet gebruiken op een manier die Onze systemen of beveiliging kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, belemmeren of in gevaar brengen of andere gebruikers kan hinderen; en
 • geen informatie of gegevens verzamelen of verwerven van enige Software (of bijbehorende dienst) of Onze systemen, dan wel proberen om eventuele overdrachten naar of van de servers waarop enige Software draait te ontcijferen.

Beëindiging van Uw licentie

 • Wij kunnen de licentie die door deze voorwaarden wordt verleend onmiddellijk beëindigen door U schriftelijk in kennis te stellen, indien U ofwel aanhoudend deze licentie overtreedt, dan wel indien U deze op een zwaarwichtige wijze overtreedt (bijvoorbeeld, elke inbreuk op Onze intellectuele eigendomsrechten wordt beschouwd als een zwaarwichtige inbreuk op de licentie, net zoals enige overtreding van de Aanvaardbare Gebruiksbeperkingen zoals hierboven uiteengezet).
 • Wij kunnen de licentie die onder deze voorwaarden is verleend, beëindigen om enige reden die niet onder de bovenstaande paragraaf valt, mits Wij U niet minder dan 14 (veertien) dagen voorafgaandelijk in kennis stellen. Wij zullen deze licentie niet zonder gegronde reden beëindigen.
 • Als Wij deze licentie beëindigen:
 • eindigen alle rechten die onder deze licentie aan U verleend zijn, op het einde van de overeenkomst;
 • dient U alle activiteiten die bij beëindiging van deze licentie zijn toegestaan, te staken; en
 • dient U de Software en Documentatie onmiddellijk te verwijderen van alle apparaten die in Uw bezit of onder Uw bewaring of beheer zijn en onmiddellijk alle kopieën van de Software en de Documentatie te vernietigen, en Ons te bevestigen dat U dit hebt gedaan.

Intellectuele eigendomsrechten:

 • U gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten op de Software en de Documentatie en de bijbehorende diensten over de hele wereld aan Ons of Onze licentiegevers toebehoren.
 • U gaat ermee akkoord dat de rechten op de Software en de Documentatie aan U in licentie worden gegeven (niet verkocht) onder de voorwaarden van deze licentie.
 • U gaat ermee akkoord dat U een licentie hebt om de Software en de Documentatie op niet-exclusieve basis te gebruiken - dit betekent dat Wij soortgelijke licenties aan andere mensen zullen verlenen.
 • U gaat ermee akkoord dat U geen andere intellectuele eigendomsrechten heeft met betrekking tot de Software of de Documentatie dan het recht om deze te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.
 • U heeft geen recht op toegang tot de Software in de vorm van een broncode.
 • U verleent Ons een wereldwijde, royaltyvrije, onderlicentieerbare licentie om de gegevens (met inbegrip van bijvoorbeeld door U geüploade inhoud en video's), informatie en documentatie die U gebruikt of uploadt met of naar de Software, minstens te gebruiken voor:
  • het doel van het beschikbaar stellen, uitvoeren, analyseren en verbeteren van de Software en de Documentatie. Deze licentie is voor altijd geldig en kan niet worden ingetrokken (met inachtneming van Uw eventuele rechten op het gebied van gegevensbescherming); en
  • indien U uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik door Ons van dergelijke inhoud en video's voor publicitaire, marketing- en promotiedoeleinden. Deze licentie is voor altijd geldig en kan niet worden ingetrokken (met inachtneming van Uw eventuele rechten op het gebied van gegevensbescherming).

Onze aansprakelijkheid voor verlies of schade die U lijdt als U deze voorwaarden in de Verenigde Staten bent aangegaan:

 • VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, BIJZONDERE, BESTRAFFENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTDERVING OF VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, VOOR BEDRIJFSONDERBREKING, VOOR VERLIES VAN PRIVACY, VOOR CORRUPTIE, SCHADE EN VERLIES VAN GEGEVENS OF PROGRAMMA'S, VOOR HET NIET NAKOMEN VAN ENIGE VERPLICHTING, MET INBEGRIP VAN ENIGE WETTELIJKE PLICHT, PLICHT TE GOEDER TROUW OF PLICHT TOT REDELIJKE ZORGVULDIGHEID, VOOR NALATIGHEID, VOOR ECONOMISCH VERLIES, EN VOOR ELK ANDER GELDELIJK OF ANDER VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK) DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID OM, DE SOFTWARE OF DE DOCUMENTATIE TE GEBRUIKEN, ONZE GELEVERDE OF NIET GELEVERDE ONDERSTEUNING OF ANDERE DIENSTEN OF ENIGSZINS ONDER OF IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN DEZE VOORWAARDEN, HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE (UIT OVEREENKOMST, UIT ONRECHTMATIGE DAAD OF OP ENIGE ANDERE WIJZE ONTSTAAN), EN ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEHALVE VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ANDERS VEREIST, ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE SCHADE IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN (1) DE (EVENTUELE) BEDRAGEN DIE DOOR U AAN ONS ZIJN BETAALD IN VERBAND MET DE RECHTEN DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST GEDURENDE DE VOORGAANDE 12 MAANDEN ZIJN VERSTREKT OF (2) £100 (HONDERD POND), AFHANKELIJK VAN WAT HET HOOGSTE IS.

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT OF SLUIT ENIGE VORDERING GESTEUND OP OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL UIT. VERDER IN HET GEVAL DAT EEN VRIJWARINGSCLAUSULE, AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITING OF -BEPERKING IN DEZE OVEREENKOMST NIET KAN WORDEN TOEGEPAST VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DAN IS ALLEEN DIE VRIJWARINGSCLAUSULE, AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITING OF -BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING EN BLIJFT U GEBONDEN DOOR ALLE OVERIGE VRIJWARINGSCLAUSULES, AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITINGEN OF -BEPERKINGEN

 • ZIE OOK DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ONDER DE TITEL "VOLLEDIGE OVEREENKOMST" HIERONDER.

Onze aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door U als U een Consument bent (met uitzondering van personen die deze voorwaarden in de Verenigde Staten zijn aangegaan, op wie de bepalingen in de bovenstaande paragraaf met de titel "Onze aansprakelijkheid voor verlies of schade die U lijdt als U deze voorwaarden in de Verenigde Staten bent aangegaan" van toepassing zijn):

Wij zijn aansprakelijk tegenover de Consumenten voor voorzienbare schade en voorzienbaar verlies dat door Ons veroorzaakt werd:

 • Als U een Consument bent en Wij deze voorwaarden niet naleven, zijn Wij aansprakelijk voor verlies of schade die U lijdt als gevolg van Onze inbreuk op deze voorwaarden, maar Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is.
 • Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat U deze voorwaarden aanvaardde, zowel U als Wij wisten dat het zou kunnen gebeuren.
 • Aangezien de Software en de Documentatie kosteloos aan U ter beschikking worden gesteld, zal Onze totale aansprakelijkheid jegens U met betrekking tot alle verliezen en vorderingen die voortvloeien uit of verband hebben met deze voorwaarden en Uw gebruik van de Software en Documentatie, hetzij contractueel, buitencontractueel (met inbegrip van nalatigheid), hetzij wegens schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, in geen geval meer bedragen dan in totaal £100 (honderd pond).

Dit betekent dat als blijkt dat Wij deze voorwaarden hebben geschonden, Onze totale aansprakelijkheid jegens U, met een klein aantal uitzonderingen (zie de bovenstaande paragraaf getiteld "Wij sluiten of beperken Onze aansprakelijkheid ten opzichte van Consumenten op geen enkele wijze waar het onwettig zou zijn om dit te doen"), in totaal niet meer dan £100 (honderd pond) zal bedragen.

Op geen enkele wijze waar het onwettig zou zijn om dit te doen beperken Wij of sluiten Wij Onze aansprakelijkheid ten opzichte van Consumenten uit. Dit omvat ook aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid of de nalatigheid van Onze werknemers, agenten of onderaannemers of voor fraude of bedrieglijke verkeerde voorstelling van zaken.

Wanneer Wij aansprakelijk zijn voor schade aan Uw eigendom indien U een Consument bent:

 • Indien defecte digitale inhoud die Wij hebben geleverd schade toebrengt aan een apparaat of digitale inhoud van U en U bent een Consument, zullen Wij ofwel de schade herstellen of U een vergoeding betalen.
 • Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die U had kunnen voorkomen door Ons advies op te volgen om een gratis aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat U de installatie-instructies niet correct heeft opgevolgd of de door Ons geadviseerde minimale systeemeisen niet heeft nageleefd.
 • Aangezien de Software en de Documentatie kosteloos aan U ter beschikking worden gesteld, zal Onze totale aansprakelijkheid jegens U met betrekking tot alle verliezen en vorderingen die voortvloeien uit of verband hebben met deze voorwaarden en Uw gebruik van de Software en Documentatie, hetzij contractueel, buitencontractueel (met inbegrip van nalatigheid), hetzij wegens schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, in geen geval meer bedragen dan in totaal £100 (honderd pond).

Dit betekent dat als blijkt dat Wij deze voorwaarden hebben geschonden, Onze totale aansprakelijkheid jegens U, met een klein aantal uitzonderingen (zie de bovenstaande paragraaf getiteld "Wij sluiten of beperken Onze aansprakelijkheid ten opzichte van Consumenten op geen enkele wijze waar het onwettig zou zijn om dit te doen"), in totaal niet meer dan £100 (honderd pond) zal bedragen.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover Consumenten voor bedrijfsschade.

 • De Software en de Documentatie zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door consumenten voor persoonlijk huishoudelijk (niet-zakelijk, niet-commercieel, niet-verkoopmatig) gebruik.
 • Indien U een Consument bent en U de Software of de Documentatie gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn Wij niet aansprakelijk jegens U voor (i) winstderving, (ii) verlies van zaken, (iii) bedrijfsonderbreking, (iv) verlies van zakelijke kansen, of (v) voor bijzondere, indirecte of gevolgschade (dat wil zeggen schade die niet valt binnen de beschrijving van de voorzienbare schade zoals hierboven uiteengezet in de paragraaf "Wij zijn aansprakelijk tegenover de consumenten voor te verwachten verlies en schade veroorzaakt door Ons").

Onze aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door U als U geen Consument bent (met uitzondering van personen die deze voorwaarden in de Verenigde Staten zijn aangegaan, op wie de bovenstaande paragraaf "Onze aansprakelijkheid voor verlies of schade geleden door U als U deze voorwaarden in de Verenigde Staten bent aangegaan" van toepassing is):

 • Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit Onze aansprakelijkheid uit voor:
  • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid;
  • fraude of bedrieglijke verkeerde voorstelling van zaken;
  • alle andere zaken die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder Engels recht.
 • Wij zullen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn jegens U, of het nu gaat om een contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), hetzij schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden of Uw gebruik van de Software en de Documentatie voor:
  • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
  • verlies of beschadiging van gegevens, informatie of software;
  • verlies van zakelijke kansen;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van goodwill;
  • indirecte verliezen of schade;
  • eventuele gevolgschade; of
  • elke bijzondere schade.
 • Onze overige aansprakelijkheid jegens U:
  • Aangezien de Software en de Documentatie gratis aan U ter beschikking worden gesteld, sluiten Wij hierbij (voor zover wettelijk toegestaan) aansprakelijkheid uit voor alle verliezen en vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en Uw downloaden, installatie en gebruik van de Software en Uw gebruik van de Documentatie in elk afzonderlijk geval en of het nu gaat om contractuele of buitencontractuele schade (met inbegrip van nalatigheid), dan wel wegens de schending van de wettelijke plicht, of anderszins.
  • In het geval dat de bovenstaande uitsluiting om welke reden dan ook door een bevoegde rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal Onze totale aansprakelijkheid jegens U met betrekking tot alle verliezen en vorderingen die voortvloeien uit of verband hebben met deze voorwaarden en Uw gebruik van de Software en Documentatie, hetzij contractueel, buitencontractueel (met inbegrip van nalatigheid), hetzij wegens schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, in geen geval meer bedragen dan in totaal £100 (honderd pond).

Beperkingen aan de Software.

 • De Software en Documentatie is bedoeld voor gebruik gerelateerd aan Onze producten en voor algemene informatie.
 • De Software en Documentatie bieden geen advies waarop U moet vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat U enige actie onderneemt of nalaat enige actie te ondernemen op basis van de informatie die is verkregen uit de Software en de Documentatie.
 • Hoewel Wij redelijke inspanningen leveren om de informatie die door de Software en de Documentatie wordt verstrekt bij te werken, geven Wij geen verklaringen, waarborgen of garanties, expliciet of impliciet, dat dergelijke informatie nauwkeurig, volledig of bijgewerkt is.

Gelieve back-ups te maken van de inhoud en gegevens. Wij raden U aan regelmatig een back-up te maken van de inhoud en gegevens op Uw apparaten, zowel vóór, tijdens als na de installatie, de toegang tot en het gebruik van de Software. Het is belangrijk dat U dit doet om uzelf te beschermen in geval van problemen met de Software, aangezien Wij niet verantwoordelijk zijn voor het maken van een back-up van Uw inhoud en gegevens.

Controleer of de Software geschikt is voor U. De Software is niet ontwikkeld om aan Uw individuele vereisten te voldoen. Gelieve na te gaan of de functies en functionaliteit van de Software (zoals beschreven op Onze website) voldoen aan Uw eisen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen buiten Onze controle:

 • Indien Wij de Documentatie of de Software of de ondersteuning voor de Software laattijdig of zelfs niet ter beschikking stellen door een gebeurtenis buiten Onze wil om, dan zullen Wij U hiervan op de hoogte stellen en zullen Wij stappen ondernemen om het effect van de vertraging te minimaliseren.
 • Op voorwaarde dat Wij zulke stappen nemen, zijn Wij niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van die gebeurtenis.

Wij zijn gerechtigd om deze licentie aan iemand anders over te dragen

Wij zijn gerechtigd om Onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie. Wij zullen U altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en Wij zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op de rechten van Consumenten onder deze licentie.

U heeft Ons akkoord nodig om Uw rechten aan iemand anders over te dragen.

U bent slechts gerechtigd om Uw rechten of Uw verplichtingen onder deze voorwaarden aan een andere persoon over te dragen indien Wij daarmee voorafgaandelijk schriftelijk instemmen.

Geen rechten voor derden

Deze licentie werd tussen U en Ons aangegaan. Geen enkele andere persoon heeft het recht om de voorwaarden af te dwingen.

Indien een rechtbank een deel van deze overeenkomst onwettig acht, blijft de rest uitwerking hebben.

Elk van de alinea's van deze voorwaarden staat op zichzelf. Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze bepalingen onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige alinea’s volledig van kracht.

Zelfs als Wij niet aandringen op strikte uitvoering van deze overeenkomst, kunnen Wij de uitvoering later nog steeds afdwingen.

 • Zelfs als Wij de uitvoering van deze overeenkomst niet onverwijld afdwingen, zijn Wij op een later ogenblik nog steeds gerechtigd om dat af te dwingen.
 • Indien Wij er niet onmiddellijk op aandringen dat U iets doet wat U op grond van deze voorwaarden verplicht bent te doen, of indien Wij niet onverwijld maatregelen nemen tegen U met betrekking op Uw inbreuken op deze overeenkomst, betekent dat niet dat U die dingen niet hoeft te doen en het zal Ons niet weerhouden om op een later tijdstip maatregelen jegens U op te leggen.

Volledige overeenkomst

Voor personen die deze voorwaarden niet in de Verenigde Staten zijn aangegaan

 • Deze paragraaf is niet op U van toepassing indien U een Consument bent.
 • Indien U geen Consument bent:
  • vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen U en Ons met betrekking tot Uw gebruik van de Software en de Documentatie en vervangen en vernietigen alle eerdere overeenkomsten, beloften, toezeggingen, verzekeringen, garanties, waarborgen, verklaringen en afspraken tussen Ons, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot hun onderwerp.
  • erkent en gaat U ermee akkoord dat door het aangaan van deze licentie:
   • de Software en de Documentatie worden geleverd "zoals ze zijn";
   • Wij geen andere verklaringen, garanties, waarborgen, toezeggingen, voorwaarden of toezeggingen met betrekking tot de Software of de Documentatie geven dan die welke uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn opgenomen;
   • elke verklaring, verzekering, verbintenis, voorwaarde of garantie die door de wet, de rechtspraak of welke rechtsregel dan ook impliciet of uitdrukkelijk aan deze voorwaarden zou worden toegevoegd, hierbij wordt uitgesloten, voor zover en in de ruimste mate dat de wet dat toestaat. Wij zijn bijvoorbeeld niet gehouden om te garanderen dat de Software en de Documentatie geschikt zijn voor Uw doeleinden;
   • U niet op verklaringen, mededelingen, verzekeringen of garanties (dan wel of zij onachtzaam dan wel uit onzorgvuldigheid werden gedaan) die niet in deze voorwaarden zijn opgenomen, vertrouwt; en
   • geen van beide partijen zal enige vordering hebben indien door enige verklaring in deze voorwaarden de zaken uit onachtzaamheid of onopzettelijk verkeerd voorgesteld werden, dan wel door een onachtzaamheid onjuist vermeld werden.

Voor personen die in de Verenigde Staten deze voorwaarden zijn aangegaan:

 • DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE WORDT GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN WIJ GEVEN GEEN VERKLARING EN GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES ERVAN. MET UITZONDERING VAN ENIGE GARANTIE, WAARBORG, VOORWAARDE OF VERKLARING WAARVAN DE OMVANG NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. WIJ GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, WAARBORG, VERKLARING OF VOORWAARDE (EXPLICIET OF IMPLICIET, HETZIJ INGESTELD DOOR DE WET, RECHTSPRAAK, GEWOONTE, GEBRUIK OF OP ENIGE ANDERE WIJZE) MET BETREKKING TOT ENIGE AANGELEGENHEID MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, INTEGRATIE OF TOEPASBAARHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U AANVAARDT ALLE MOGELIJKE FOUTEN EN ALLE RISICO'S MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES EN NEEMT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE KEUZE VAN DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE OM DE BEOOGDE RESULTATEN TE BEREIKEN OP ZICH, NET ZOALS MET BETREKKING TOT DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN VERKREGEN VAN DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE. ZONDER DE DRAAGWIJDTE VAN DE VOORGAANDE BEPALINGEN TE BEPERKEN, GEEFT DE RECHTHEBBENDE GEEN VERKLARING EN GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE FOUTLOOS OF VRIJ VAN ONDERBREKINGEN OF ANDERE STORINGEN ZAL ZIJN OF DAT DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE ZAL VOLDOEN AAN EEN OF MEER VAN UW EISEN, AL DAN NIET KENBAAR GEMAAKT AAN ONS.

Welke wetten op deze licentie van toepassing zijn en waar U juridische procedures kunt aanhangig maken

Als U een Consument bent die deze voorwaarden buiten de Verenigde Staten is aangegaan:

 • is op deze licentie Engels recht van toepassing en U kunt een juridische procedure met betrekking tot deze licentie, de Software en de Documentatie aanhangig maken bij de Engelse rechtbanken.
 • en indien U in Schotland woont, kunt U een juridische procedure met betrekking tot deze licentie, de Software en de Documentatie aanhangig maken bij de Schotse of Engelse rechtbanken.
 • en indien U in Noord-Ierland woont, kunt U een juridische procedure aanhangig maken met betrekking tot deze licentie, de Software en de Documentatie bij de Noord-Ierse of Engelse rechtbanken.
 • met uitzondering van hetgeen hierboven beschreven, zijn deze voorwaarden onderworpen aan de wetten van het land in de Europese Economische Ruimte waar U als consument deze licentie heeft afgesloten en kunt U een juridische procedure aanhangig maken met betrekking tot deze licentie, de Software en de Documentatie bij de rechtbanken van dat land en in het land waar U binnen de Europese Economische Ruimte verblijft, indien U een Consument bent die deze licentie binnen de Europese Economische Ruimte heeft afgesloten.
 • met uitzondering van hetgeen hierboven beschreven, is deze licentie onderworpen aan de wetten van het land waar U als Consument deze licentie hebt aangevraagd, en U kunt een juridische procedure starten met betrekking tot deze licentie, de Software en de Documentatie bij de rechtbanken van dat land en in het land waar U gewoonlijk verblijft.

Als U geen Consument bent en deze voorwaarden niet in de VS bent aangegaan:

 • worden deze voorwaarden en elk geschil of vordering die hieruit voortvloeit of mee verband houdt of hetzelfde voorwerp heeft (met inbegrip van niet-contractuele geschillen en vorderingen) beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engels recht.
 • gaan beide partijen er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland de exclusieve bevoegdheid hebben om elk geschil of vordering die voortvloeit uit deze voorwaarden of ermee verband houdt of hetzelfde voorwerp heeft (met inbegrip van niet-contractuele geschillen en vorderingen), te beslechten.

Als U deze voorwaarden in de VS bent aangegaan:

 • worden deze voorwaarden beheerst door de federale wetgeving van de Verenigde Staten en de wetten van de staat Delaware, op voorwaarde echter dat de wetten van de Amerikaanse staat waar U woont, van toepassing zijn op vorderingen gesteund op statelijk consumentenrecht, oneerlijke concurrentie of soortgelijke wetten, inzoverre dit door de wet vereist zou zijn. Voor zover de wet dat toestaat, komen Wij en U hierbij uitdrukkelijk overeen om afstand te doen van enig recht op een juryrechtspraak in verband met deze voorwaarden.
 • gaan U en Wij akkoord met de rechtsbevoegdheid van de staat Delaware om geschillen, vorderingen of betwistingen op te lossen die zich voordoen in verband met deze voorwaarden en die niet onderworpen zijn aan verplichte arbitrage zoals hieronder beschreven.
 • AFSTAND VAN GROEPSACTIE EN INSTEMMING MET BINDENDE ARBITRAGE
  • Akkoord om te arbitreren. Indien U deze voorwaarden in de Verenigde Staten bent aangegaan, is deze clausule op U van toepassing. Als er een geschil, vordering of betwisting van welke aard dan ook met betrekking tot een van Onze producten, diensten of enig ander aspect van deze voorwaarden ontstaat tussen U en Ons, en de partijen niet in staat zijn het geschil informeel binnen een redelijke termijn op te lossen, komen U en Wij hierbij overeen het geschil op te lossen door middel van bindende individuele arbitrage voor American Arbitration Association ("AAA") onder de Amerikaanse Federal Arbitration Act ("FAA"), en het geschil niet aanhangig te maken voor enige rechtbank (noch voor een rechtbank samengesteld uit professionele rechters, noch voor een rechtbank samengesteld uit een jury).
  • Afstand van groepsactie vorderingen. Alle procedures, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, collectieve rechtszaken (groepsactie vorderingen), collectieve arbitrage, particuliere advocaten-generaal rechtszaken, of het combineren van individuele rechtszaken zonder de toestemming van alle partijen, zijn verboden. DOOR DEZE OVEREENKOMST TE AANVAARDEN, STEMT U ERMEE IN OM GEEN VAN DE BOVENGENOEMDE GROEPSACTIE VORDERINGEN EN MEERPARTIJENPROCEDURES TE STARTEN OF ERAAN DEEL TE NEMEN, EN ELKE VORDERING DIE DOOR U WORDT INGESTELD EN ELKE SCHADELOOSSTELLING INDIEN VAN TOEPASSING, DIE U WORDT TOEGEKEND, MOETEN OP INDIVIDUELE BASIS PLAATSVINDEN, ZOALS BEPAALD IN DEZE CLAUSULE. Indien een rechter oordeelt dat het toepasselijk recht zich verzet tegen de tenuitvoerlegging van een van de beperkingen van dit lid met betrekking tot een bepaalde vordering tot onttrekking, dan zal die vordering (en alleen die vordering) aan arbitrage worden onttrokken en kan zij voor de rechtbank aanhangig worden gemaakt. Indien deze paragraaf niet afdwingbaar wordt bevonden, dan is de gehele afstand van groepsactie vorderingen en de overeenkomst tot bindende arbitrage nietig.
  • Uitzonderingen. Niettegenstaande enige tegenstrijdige verklaring hierboven, zal niets hierin geacht worden afstand te doen van het recht van een partij (1) om een individuele vordering in te stellen voor een Amerikaanse “small claims” rechtbank of (2) een individuele vordering in te stellen met het oog op het verkrijgen van slechts tijdelijke of voorlopige geïndividualiseerde maatregelen voor een rechtbank, in afwachting van een definitieve uitspraak van de arbitrage, of (3) het onder de aandacht brengen van kwesties bij de federale, staats- of lokale instanties (en dergelijke instanties kunnen gerechtigd zijn om voor naam en voor rekening van een partij, zoals toegestaan door de wet, schadeloosstelling na te streven). Bovendien vereisen deze afstand van groepsactie vordering en de instemming met bindende arbitrage niet dat er arbitrage vereist is voor geschillen met betrekking tot de handhaving of geldigheid van Uw (of Uw licentiegevers) of Onze (of Onze licentiegevers) intellectuele eigendomsrechten.
  • Arbitragecode. In het geval van een bindende individuele arbitrageprocedure tussen partijen zal een neutrale arbiter beslissen en zal de beslissing van de arbiter definitief zijn, met uitzondering van de beperkte mogelijkheid tot beroep zoals toegestaan onder de FAA, en de arbiter zal de exclusieve bevoegdheid hebben om te oordelen over zijn eigen jurisdictie, met inbegrip van een uitspraak over het bestaan, de reikwijdte of de geldigheid van deze overeenkomst, of met betrekking tot de mogelijkheid om in arbitrage te beslissen over een vordering of tegenvordering. Elke arbitrage op grond van deze bepalingen zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de arbitrageregels voor Consumenten van de AAA (of, indien U een niet-Consument bent die onder deze bepaling valt, de commerciële arbitrageregels (Commercial Arbitration Rules) van de AAA) of de op dat moment van kracht zijnde equivalente regels, behalve in de mate waarin deze voorwaarden wijzigingen hebben ondergaan. Arbitragezittingen vinden plaats in de regio (county) of gemeente (parish) van Uw woonplaats, tenzij de toepasselijke AAA-regels voorzien in een telefonische hoorzitting en/of hoorzitting uitsluitend op basis van documenten in de gegeven omstandigheden. De arbiter velt een schriftelijk en met redenen omklede beslissing die voldoende is om de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de beslissing en eventuele schadeloosstelling, indien van toepassing, gesteund worden.
  • AAA-regels; Vergoedingen. De AAA-regels, samen met instructies om een arbitrage op te starten, zijn beschikbaar op www.adr.org, en U kunt contact opnemen met de AAA op 1-800-778-7879. Als U een vergoeding moet betalen om de vordering tot arbitrage in te dienen, zullen Wij U de indieningstaks vergoeden, tenzij Uw vordering een bedrag van meer dan $10.000 bedraagt. Wij dekken alle andere van toepassing zijnde arbitragekosten, of arbitervergoeding, indien die kosten hoger zijn dan de kosten die U zou moeten betalen in verband met het nastreven van Uw vordering voor een rechtbank. Wij zullen het deel van deze kosten of bedragen die hoger zijn dan de kosten die U bij een rechtszaak in een rechtbank zou hebben betaald, dragen.
  • Overleven. Deze afstand van groepsactie vorderingen en de overeenkomst tot bindende arbitrage blijven ook na de beëindiging van deze voorwaarden en na de beëindiging van elke licentie die op grond van deze overeenkomst is verleend, van kracht.