MyNextbase Connect-privacybeleid


Dit is een belangrijke mededeling met betrekking tot uw privacy en de manier waarop Portable Multimedia Limited (waarnaar in dit beleid wordt verwezen als "wij", "onze" of "ons”) uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt via onze 'MyNextbase Connect'-telefoonapplicatie. Wij willen graag open en transparant met u zijn en moedigen u daarom aan contact met ons op te nemen als u vragen heeft over dit beleid of over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Dit beleid is van toepassing op onze app-gebruikers, derde partij contactpersonen voor noodgevallen en derde partijen in het algemeen. Wij nemen onze privacyverantwoordelijkheden serieus en zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Dit beleid beschrijft hoe wij persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons doorgeeft, verwerken. Lees het onderstaande zorgvuldig door om onze zienswijzen en procedures inzake uw persoonsgegevens en onze omgang met deze gegevens te begrijpen.

Met het oog op de toepasselijke privacywetgeving is de gegevensbeheerder Portable Multimedia Limited T/ A Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW. Ons ondernemingsregistratienummer is 04038169.

Vragen over dit beleid kunt u richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming, waarmee contact kan worden opgenomen via [email protected]. De functionaris voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor de naleving van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, evenals voor de naleving van dit beleid. Vragen over de werking van dit beleid of eventuele zorgen dat het beleid niet is gevolgd, moeten in eerste instantie worden doorverwezen naar de functionaris voor gegevensbescherming.

 1. Welke informatie bewaren wij over u?

  Wij kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen, opslaan en gebruiken (waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen als persoonlijke informatie):

  Applicatiegebruikers

  • Persoonlijke contactgegevens zoals uw naam, titel, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Voertuiginformatie zoals uw registratienummer en voertuigmodel.
  • Contactgegevens van uw geregistreerde medische professional, inclusief naam en adres van de OK.
  • Medische informatie zoals uw allergieën, voorgeschreven medicijnen, bloedgroep en diabetesgegevens.
  • Persoonlijke informatie die ons wordt verstrekt door de derde partij serviceproviders waarmee wij samenwerken, bijvoorbeeld platformproviders.

  Noodcontacten van derde partijen

  • Persoonlijke contactgegevens zoals uw naam en telefoonnummer.

  In het algemeen

  • Informatie die wordt verstrekt door derde partij serviceproviders waarmee wij samenwerken, bijvoorbeeld met betaaldiensten of platformproviders.
 2. Hoe zullen wij uw persoonlijke informatie gebruiken en op welke rechtsgrondslag baseren wij ons om dat te doen?

  Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Wanneer wij uw persoonlijke informatie gebruiken, moeten wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende zijn (onder andere) de wettelijke grondslagen waarop wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken:

  • Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om dit te doen;
  • Wanneer wij het contract dat wij met u zijn aangegaan, moeten uitvoeren of om stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan;
  • Wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen;
  • Wanneer het gaat om het nastreven van onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en de fundamentele rechten prevaleren niet boven deze belangen.

  Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens met name in de volgende omstandigheden:

  Applicatiegebruikers

  • Uw contactgegevens – om het contract met u uit te voeren of om stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan.
  • Uw contactgegevens om u te voorzien van medische noodhulp – om uw vitale belangen te beschermen wanneer u niet in staat bent om toestemming te geven als gevolg van een ongeval.
  • Uw contactgegevens om u marketinginformatie over onze producten en diensten te verstrekken – wanneer u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.
  • Voertuiginformatie moet worden doorgegeven aan de hulpdiensten in geval van een aanrijding – om uw vitale belangen te beschermen wanneer u niet in staat bent om toestemming te geven als gevolg van een ongeval.
  • Medische professionele contactgegevens die moeten worden doorgegeven aan de hulpdiensten in geval van een aanrijding – om uw vitale belangen te beschermen wanneer u geen toestemming kunt geven als gevolg van een ongeval.
  • Allergiegegevens worden doorgegeven aan de hulpdiensten in geval van een aanrijding – om uw vitale belangen te beschermen wanneer u niet in staat bent om toestemming te geven als gevolg van een ongeval.
  • Informatie over voorgeschreven medicatie die moet worden doorgegeven aan de hulpdiensten in geval van een aanrijding – om uw vitale belangen te beschermen wanneer u niet in staat bent om toestemming te geven als gevolg van een ongeval.
  • Gegevens over het al dan niet lijden aan diabetes die moet worden doorgegeven aan de hulpdiensten in geval van een aanrijding – om uw vitale belangen te beschermen wanneer u niet in staat bent om toestemming te geven als gevolg van een ongeval.
  • Gegevens van elke andere, verstrekte relevante medische informatie die moet worden doorgegeven aan de hulpdiensten bij een aanrijding – om uw vitale belangen te beschermen wanneer u niet in staat bent om toestemming te geven als gevolg van een ongeval.
  • Om onze applicatie te verbeteren om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest efficiënte manier, voor u en uw telefoon, wordt gepresenteerd – bij het nastreven van onze legitieme belangen (om onze inhoud en uw ervaring te verbeteren).

  Noodcontacten van derde partijen

  • Uw persoonlijke gegevens – bij het nastreven van onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat elke app-gebruiker de relevante hulp ontvangt tijdens het gebruik van de 'My Nextbase Connect' -telefoonapplicatie.

  In het algemeen

  • Om onze applicatie voor interne operaties, zoals probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden te beheren – bij het nastreven van onze legitieme belangen (om beter te begrijpen hoe mensen omgaan met onze applicatie en om eventuele problemen op te lossen).
  • Om over te dragen aan derde partij serviceproviders – bij het nastreven van onze legitieme belangen (bij outsourcing voor effectiviteit en efficiëntie).
  • Om contact met u op te nemen wanneer wij uw informatie willen gebruiken voor een doel dat niet in dit beleid is beschreven – om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 3. Wat gebeurt er in geval van en doelstellingverandering?

  Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze verzameld hebben, tenzij wij redelijkerwijs vinden dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als wij uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de juridische grondslag toelichten die ons daartoe in staat stelt.

 4. Met welk type derde partijen kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen?

  Wij eisen van derden dat zij de veiligheid van uw persoonlijke informatie respecteren en behandelen in overeenstemming met de wet. Wanneer wij bijvoorbeeld derde partij serviceproviders instrueren, voeren we een zorgvuldigheidstest uit bij deze providers om ervoor te zorgen dat zij uw persoonlijke gegevens net zo serieus behandelen als wij.

  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende type derden:

  • Technische ondersteuningsproviders, bijvoorbeeld bij het assisteren bij onze applicatieontwikkeling.
  • Providers die ons helpen bij het ontvangen van betalingen via onze applicatie.
  • Professionele adviseurs zoals advocaten en verzekeringsmaatschappijen.
  • Alarmnummers om diensten te verlenen die nodig zijn voor de applicatie.
 5. Bewaren van gegevens

  Hoelang gebruiken we uw persoonlijke informatie?

  Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld.

  Wij beoordelen de gepaste bewaartermijn voor de verschillende informatie op basis van de omvang, het volume, de aard en de gevoeligheid van de informatie, het potentiële risico van schade aan u door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van die informatie, de doeleinden waarvoor wij de informatie gebruiken, de van toepassing zijnde wettelijke vereisten voor het bewaren van de informatie, en of we die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken.

  Applicatiegebruikers

  • Als u persoonlijke informatie heeft verstrekt tijdens de eerste opzet van de applicatie, worden alle persoonlijke gegevens bewaard, zolang u actieve gebruiker van de applicatie blijft of als wanneer wij ons baseren op toestemming zullen wij uw gegevens verwijderen wanneer u uw toestemming intrekt.

  Noodcontacten van derde partijen

  • Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang de applicatiegebruiker, die u heeft vermeld als u een contactpersoon voor noodgevallen, een actieve gebruiker van de applicatie blijft of uw toestemming intrekt.
 6. Waar slaan wij uw persoonlijke gegevens op?

  Elektronische versies van uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op onze servers in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

  Wanneer wij derde partij serviceproviders gebruiken om ons te helpen, kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden opgeslagen in overeenstemming met hun praktijken en procedures. Wij eisen van derden dat zij uw persoonlijke gegevens respecteren en behandelen in overeenstemming met de wet.

  Wanneer uw gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd.

 7. Rechten op toegang, correctie, uitwissing en beperking

  Uw rechten in verband met uw persoonlijke informatie

  Onder bepaalde omstandigheden heeft u volgens de wet het recht om:

  • Toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen (dit wordt een "toegangsverzoek van een persoon" genoemd). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren en controleren dat wij die op rechtmatige wijze verwerken.
  • Correctie van de persoonlijke informatie die we over u bewaren, te verzoeken. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben, laten corrigeren.
  • Het wissen van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke informatie te deleten of te verwijderen wanneer er geen goede reden is om deze verder te verwerken U heeft ook het recht om ons te vragen om te stoppen met het verwerken van persoonlijke informatie wanneer wij ons baseren op een legitiem belang en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond.
  • De beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Op deze manier kunt u ons vragen om de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat we de juistheid ervan vaststellen of de reden voor de verwerking ervan.
  • De overdracht te vragen van uw persoonlijke gegevens naar een andere partij.

  Als u uw persoonlijke gegevens wilt controleren, verifiëren, corrigeren of wilt wissen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of verzoekt om een kopie van uw persoonlijke gegevens naar een andere partij te verzenden, neem dan schriftelijk contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming, waarvan de contactgegevens aan het begin van dit privacybeleid staan vermeld.

 8. Normaal gesproken zijn er geen kosten

  U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke informatie (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in dergelijke omstandigheden weigeren om aan het verzoek te voldoen.

 9. Wat wij eventueel van u nodig hebben

  Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot persoonlijke informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan een andere persoon die het recht niet heeft om deze informatie te ontvangen.

 10. Recht om toestemming in te trekken

  In de beperkte omstandigheden waarin u uw toestemming heeft gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel, heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk gewenst moment in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, neemt u schriftelijk contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming met behulp van de contactgegevens die aan het begin van dit privacybeleid staan vermeld.

  Wanneer wij u marketinginformatie verstrekken, kunt u ook uw marketingvoorkeuren wijzigen door de knop Afmelden te gebruiken aan de onderkant van onze marketingmails die u worden toegestuurd.

  Zodra wij een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestemming heeft ingetrokken, zullen wij uw persoonlijke informatie niet langer verwerken voor het doel waarvoor u oorspronkelijk akkoord bent gegaan, tenzij we een andere rechtsgrondslag hebben om dit te doen.

 11. Wat gebeurt er als u geen persoonlijke informatie verstrekt?

  Als u bepaalde informatie niet verstrekt wanneer u hierom wordt gevraagd, kunnen we het contract dat we met u zijn aangegaan (zoals het voorzien van onze producten of diensten) niet uitvoeren, of kunnen we worden belet onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld om de gezondheid en veiligheid van bezoekers aan onze voorzieningen te garanderen).

 12. Het recht om een klacht in te dienen

  Stuur klachten in de eerste plaats door aan onze functionaris voor gegevensbescherming, waarmee contact kan worden opgenomen via [email protected].

  Als we de compliant niet kunnen oplossen, is de organisatie met toezicht op onze verwerking het Information Commissioner's Office, dat schriftelijk kan worden gecontacteerd op het Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, per telefoon (+44 (0)303 123 1113 ) of per e-mail ([email protected]).

  In het geval dat u zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevindt, nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen, zodat we u desgewenst de relevante gegevens van de raad van bestuur kunnen verstrekken.

 13. Wijzigingen in deze privacyverklaring

  We kunnen delen van dit beleid op elk moment wijzigen, wijzigen, toevoegen of verwijderen en alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.

  Alle wijzigingen die we aanbrengen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, aan u worden meegedeeld.